เรขาคณิต(Geometry)

เรขาคณิต(Geometry)-คณิตศาสตร์ในชิวิตประจำวัน

เรขาคณิต (Geometry) มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า Geometrein (geo หมายถึง earth และ metrein หมายถึง to measure) แต่ความหมายของเรขาคณิตในปัจจุบันมีความแตกต่างออกไปมาก เพราะว่าวิชาเรขาคณิตได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและแตกสาขาออกไปหลายสาขา และ เรขาคณิตที่ศึกษาในระดับมัธยมก็เป็ นเพียงเรขาคณิตของยูคลิด (Euclidean Geometry) ซึ่งถือว่าเป็น พื้นฐานที่ทา ใหม้ีวิวฒั นาการไปสู่เรขาคณิตแบบอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับกนัว่ายคูลิดเป็นบิดาแห่งวิชา เรขาคณิต (Geometry)

ทฤษฎีจำนวน (Number Theory)เรื่องจำนวนเฉพาะ (Prime Number)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ทฤษฎีจำนวน  (Number Theory)เรื่อง จำนวนเฉพาะ (Prime Number) จำนวนเฉพาะ(prime number) คือ จำนวนที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัวได้แก่ 1 และตัวเองเท่านั้น เรียกว่า จำนวนเฉพาะ

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ความสัมพันธ์เป็นหัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทมากในการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกันระหว่างสมาชิกในเซตเดียวกับหรือสมาชิกต่างเซตกัน โดยสมาชิกที่สัมพันธ์

GAT เชื่อมโยง คืออะไร

GAT เชื่อมโยง คืออะไร

GAT เชื่อมโยง คืออะไร ข้อสอบ GAT ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ GATเชื่อมโยงเหตุผลและ ส่วนที่เป็นGATภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 ส่วนมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน แบ่งออกเป็นส่วนละ150 คะแนนโดยในส่วนของGAT เชื่อมโยงเหตุผล แบ่งออกเป็น 2 ข้อ(ไม่จำเป็นต้องข้อละ 75 คะแนน) ซึ่งในแต่ละข้อจะเป็นบทความทั่วไปหรือเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงนั้นก็ได้ โดยจะให้เชื่อมโยงเหตุผลในบทความต่างๆ ผ่านวิธีการทำโจทย์ ให้รู้ว่าอะไรที่ส่งผลด้านบวก อะไรส่งผลด้านลบและอะไรเป็นองค์ประกอบ ซึ่งโจทย์จะฝึกให้จับประเด็นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ และนี้คือลักษณะของข้อสอบ GAT ในส่วนของเชื่อมโยงเหตุผล

ตรรกศาสตร์ ม.4

ประพจน์ (Proposition ,Statement)  หมายถึง  ประโยชน์หรือข้อความ  ที่มีค่าความจริงเป็นจริง  หรือเป็นเท็จเพียงค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้น  ซึ่งอาจอยู่ในประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้

วิธีของยุคลิด (Euclidean Algorithm)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

วิธีของยุคลิด (Euclidean Algorithm) การตรวจสอบจำนวนนับนั้นว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่  การหา ห.ร.ม.(ตัวหารร่วมมาก) ของจำนวนนับสองจำนวนที่มีค่ามากเพื่อให้หาได้สะดวกและรวดเร็ว เราไปดูรายละเอียด จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และตัวของมันเอง เรียกว่า จำนวนเฉพาะ (Prime number)  เช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 , … เติมจำนวนเฉพาะ 1,000 จำนวนแรก นำแนวคิดเดียวกันมาตรวจสอบได้ ดังนี้ ตัวอย่างที่ 1 จงตรวจสอบว่า  83  เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่…

ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value Function)-คณิตออนไลน์

ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = |x – a| + c เมื่อ a และ c เป็นจำนวนจริง