กำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming)เบื้องต้นคณิตศาสตร์ออนไลน์

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming) หมายถึง ในการทำการ  ประกอบกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนทางด้านวิทยาศาสตร์ มี  ความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะทำได้ปริมาณบางอย่างมีค่ามาก    ที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด เช่นนำมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร หรือปัจจัยที่  มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสียน้อยที่สุดในการดำเนิน  งาน  

คณิตศาสตร์(สถิติศาสตร์)เบื้องต้น

สถิติศาสตร์สถิติศาสตร์ (อังกฤษ: Statistics มาจากคำในภาษาละตินใหม่ statisticum (เกี่ยวกับรัฐ)) คือศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความรู้จากข้อมูล ที่ได้เก็บรวบรวมมา (หรือเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์) ที่อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงเลข

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)-คณิตออนไลน์

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS) สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย มีเนื้อหาดังนี้

ลำดับและอนุกรมเลขคณิต

สรุปเนื้อหาคณิตม.ปลาย-ลำดับและอนุกรมเลขคณิตเรขาคณิต

ลำดับและอนุกรมเลขคณิตเรขาคณิต แนะนำในการเรียนให้ ฝึกทำโจทย์แนวประยุกต์ โจทย์แนว สสวท เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ลำดับ คือ กลุ่มของตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใคือ

ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล

ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล-คณิตออนไลน์

ตรรกศาสตร์ เป็นวิชาแขนงหนึ่งที่เสนอข้อคิด กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเหตุผล วิชาปรัชญาอาศัยตรรกศาสตร์เป็นเครื่องมือ

สูตรวัดพื้นที่ ไร่ งาน ตารางวา คํานวณตารางเมตร-คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ก่อนจะมาถึงวิธีการคำนวณพื้นที่ 1 ตารางเมตรเท่ากับกี่เมตร มาทำความรู้จักกับหน่วยในการคำนวณพื้นที่ก่อน แต่ก่อนที่เราจะรู้วิธีการคำนวณ เรามาทำความเข้าใจกับ “หน่วย” ของพื้นที่กันก่อน โดยหน่วยของพื้นที่ที่อยู่อาศัยจะมีด้วยกัน 2 หน่วยหลัก ๆ คือ ตารางวา (ตร.ว.) และตารางเมตร (ตร.ม.) ซึ่งแต่ละหน่วยจะใช้แตกต่างกัน โดย