การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง-คณิตศาสตร์

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมโดยวิธีหนึ่ง เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการนำมาจัดเป็นหมวดหมู่หรือทำการวิเคราะห์ เรียกว่า ข้อมูลดิบ(Raw Data) หรือคะแนนดิบ (Raw Score) ข้อมูลดิบเหล่านี้ถ้ามีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถเห็นคุณลักษณะของข้อมูลได้ ดังนั้น เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วจึงต้องนำมาทำการจัดเตรียมข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการนำไปวิเคราะห์ตามต้องการ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้วิธีหนึ่ง คือ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต-ความหมายของสถิติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต ความหมายของสถิติ คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึงข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสำมะโนครัว เพื่อจะทราบจำนวนพลเมืองในประเทศทั้งหมด ในสมัยต่อมา คำว่า สถิติ ได้หมายถึง ตัวเลข

การเชื่อมความด้วย and – CONNECTING IDEAS-ภาษาอังกฤษ

การเชื่อมความด้วย and – แบบรวม ได้แก่and และคำที่มีความหมายคล้าย and มาใช้เชื่อมเพื่อให้เป็น Compound Sentence ได้แก่คำต่อไปนี้

Grammar หลักการใช้ Modal Verbs (กริยาช่วย)-ภาษาอังกฤษ

Modal Auxiliaries Modal verbs คือ กริยาช่วย แต่ Modal verbs เป็นกริยาช่วยที่พิเศษนิดนึงตรงที่มันมีความหมายในตัวของมันเอง เพราะโดยปกติแล้วกริยาช่วยจะมีหน้าที่แค่ทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ด้านไวยากรณ์ แต่จะไม่มีความหมาย แต่ Modal verbs จะแตกต่างออกไปคือ จะมีความหมายในตัวของมันเอง กลุ่มของ Modal verbs ที่ควรรู้จักคือ shall, should, will, would, can, could, may, might และ must ก่อนที่จะไปดูความหมายและการใช้ของแต่ละตัว เรามาดูหลักการใช้ที่มีเหมือนกัน คือ

ความเข้มของแสง(Light Intensity )-ฟิสิกส์

ความเข้มของแสง ความเข้มของแสง Light Intensity การวัดค่าความเข้มของแสง จะมีการใช้ค่าหลายค่าในการวัด เช่น ค่าแรงเทียน, lumen, lux

กฎของโอห์ม (Ohm’s Law)-ฟิสิกส์

 โอห์ม (George Simon Ohm) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้ตั้งกฎเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ในปี ค.ศ. 1826 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีกว่า เป็นพื้นฐานทางไฟฟ้ากฎนี้มีใจความว่า “เมื่ออุณหภูมิของตัวนำคงที่ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำ จะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างปลายทั้งสอง ของตัวนำนั้น” จากกฎนี้ ถ้า I เป็นกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำ ซึ่งมีความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองเป็น v ซึ่งจะเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น

จำนวนเชิงซ้อน-ทฤษฎีบทเดอร์มัวร์ ( De Moivre”s Theorem)-ความรู้ทางคณิตศาสตร์

ทฤษฎีบทเดอร์มัวร์ ( De Moivre”s Theorem) ซึ่งทฤษฏีบทนี้นำไปใช้งานเมื่อเราต้องการยกกำลังจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งต้องการยกกำลังครั้งละมากๆ เช่น ยกกำลังร้อย  ยกกำลังสิบ ก็จะนำทฤษฏีบทนี้มาช่วยในการยกกำลัง เพราะถ้าเรายกกำลังแบบวิธีธรรมดาทั่วไปคงทำไม่ได้  ฉนั้นเรามาดูว่าทฤษฏีบทนี้มีใจความสำคัญว่าอย่างไร 

เนื้อเยื่อพืช(Plant tissue)-ชีววิทยา

เนื้อเยื่อพืช(Plant tissue)  พืช (plant) คือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ประกอบขึ้นมาจากเซลล์ยูคาริโอต มีผนังเซลล์เป็นสารประกอบพวกเซลลูโลส มีคลอโรฟิลล์ที่เป็นสารสีเขียว สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้มีช่วงชีวิตที่เป็นระยะเอ็มบริโอ ตลอดจนมี   วงชีวิตแบบสลับ (Alternation )

หลักการใช้ Past Simple Tense -ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต และจบลงแล้วในอดีตก่อนที่จะพูดประโยคนี้ มักจะมีคำ (word) กลุ่มคำ (Phrase) หรือประโยค (Clause) ที่แสดงความเป็นอดีตกำกับไว้เสมอ