ความแตกต่างกันระหว่างเจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์

ในทางเคมี แอลกอฮอล์ (Alcohol) คือสารประกอบอินทรีย์ ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ต่อกับอะตอมคาร์บอนของหมู่แอลคิลหรือหมู่ที่แทนแอลคิล สูตรทั่วไปของแอลกอฮอล์แบบอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสายตรง) คือ CnH2n+1OH

สารและการจำแนก (Matter and Substance)

– สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เช่น เนื้อสาร สี กลิ่น รส การนำไฟฟ้า การละลายน้ำ จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความเป็นกรด–เบส เป็นต้น แบ่งสมบัติของสารออกเป็น 2 ประเภท คือ

ชีววิทยา-กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

กลไกการรักษาดุลยภาพของเซลล์           การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (homeostasis) เป็นการปรับตัวของระบบและกลไกต่าง ๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อระบบในร่างกาย

นักดาราศาสตร์ ใช้ AI ค้นเจอดาวเคราะห์ใหม่ 50 ดวง

ทีมวิจัยพัฒนาอัลกอริทึมโดยนำข้อมูลที่รวบรวมโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ ซึ่งปลดระวางแล้วหลังทำภารกิจ ยาวนานถึง 9 ปี ในห้วงอวกาศ จากเดิมที่การค้นหาและแยกดาวเคราะห์ว่าจริงหรือปลอม  โดยการใช้การมองแสงที่ลดลงผ่านกล้องกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ แต่เมื่อนำ AI เข้ามาใช้พบว่า สามารถยืนยันดาวเคราะห์ใหม่ได้ 50 ดวงที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการยืนยัน

ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System)

เกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการ

มารู้จักประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า

การแบ่งประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดของมอเตอร์  มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกตามการใช้ของกระแสไฟฟ้าได้ 2 ชนิดดังนี้

มาช่วยกันแยกขยะติดเชื้อ ช่วง COVID 19

ขยะติดเชื้อ คือ ขยะที่มีเชื้อโรคปะปน เช่น เข็มฉีดยา สิ่งของเปื้อนสารคัดหลั่งหรือเลือด ใบมีดโกน เป็นต้น

รู้จักองศาบริกซ์ (° Brix) และเครื่องวัดความหวานในน้ำตาล

รู้จักองศาบริกซ์ (° Brix) และเครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดการหักเหของแสง (Refractometer) เป็นอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการสำหรับการวัดดัชนีหักเหของแสงและ Refractometer แบบมือถือเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่มีด้ามจับ เครื่องวัดการหักเหของแสงกระบวนการในบรรทัด: