เคมีกับสิ่งแวดล้อม

-ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม ทั้งในอากาศ ดิน และน้ำ รวมทั้งการนำความรู้เคมีไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้น (ทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม)

เนื้อหาบทเรียนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา (ม.4,ม.5,ม.6)

บทเรียนชีววิทยา ม.4,ม.5 และ ม.6 จัดทำเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักเรียน และเนื้อหาชีววิทย ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งระดับชั้นม.4,ม.5 และ ม.6 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

1. Help yourself! เชิญตามสบาย 2. Absolutely! อย่างแท้จริง 3. What have you been doing? ช่วงนี้คุณทำอะไรบ้าง 4. Nothing much. ไม่มีอะไรมาก 5. What’s on your mind? คุณคิดอะไรอยู่ 6. I was just thinking. ฉันแค่กำลังคิด 7. I was just daydreaming. ฉันแค่ฝันกลางวัน 8. It’s none of your business. ไม่ใช่เรื่องของคุณ 9. Is that so? อย่างนั้นหรือ 10. How come? ทำไมล่ะ 11. How’s it…

7 แนวคิดเพื่อเดินทางสู่ความสำเร็จ

เพื่อเดินทางไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมาย เราจำเป็นที่จะต้องออกเดินอย่างมีพลัง เปี่ยมไปด้วยกำลังใจ แน่วแน่ในสิ่งที่ทำ พยายามอย่างสุดกำลังความสามารถ และ หัวใจคุณต้องเข้มแข็งและแน่วแน่ จึงจะเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคง

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ประโยคถามตอบทุกข์สุขก็จะเป็นการทักทาย การแนะนำตัว การกล่าวลา ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Greetings นั่นเอง มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 12 ประโยคด้วยกัน

รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ (Medical Examination)

รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ (Medical Examination) สุขภาพนั้นคือสิ่งสำคัญเพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังเอา และทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าสุขภาพของเรานั้นดี? หนึ่งในไม่กี่วิธีที่นิยมทำกันคือการตรวจสุขภาพประจำปี (Medical Examination) บางที่อาจใช้คำว่า Medical Checkup