Adjectives ( คุณศัพท์ )

Part of Speech (ชนิดของคำ)-‎ Adjectives ( คุณศัพท์ ) ภาษาอังกฤษ

 ADJECTIVE เป็นคำที่อธิบายหรือขยาย noun หรือ pronoun ให้ไดัรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพิ่มขึ้น เช่น new, ugly, ill, happy, afraid, careless ,older, famous, funny, big, small, red, black เป็นต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Basic Statistics)

เปอร์เซ็นต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์  เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์ เป็นการวัดตำเเหน่งของข้อมูลชุดหนึ่งๆ เมื่อแบ่งคะแนนหรือข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วน 10 ส่วน และ 4 ส่วน ตามลำลับ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Basic Statistics)

การแจกแจงความถี่ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

การแจกแจงความถี่ การแจกแจงความถี่เป็นวิธีการจัดเตรียมข้อมูลดิบให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการนำไปวิเคราะห์ ซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการแจกแจงความถี่ คือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต ความหมายของสถิติ คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึงข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสำมะโนครัว เพื่อจะทราบจำนวนพลเมืองในประเทศทั้งหมด ในสมัยต่อมา คำว่า สถิติ ได้หมายถึง ตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม เช่น จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน อัตราการเกิดของเด็กทารก ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี เป็นต้น สถิติในความหมายที่กล่าวมานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูลทางสถิติ (Statistical data)อีกความหมายหนึ่ง สถิติหมายถึง วิธีการที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล สถิติในความหมายนี้เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรียกว่า “สถิติศาสตร์”สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

แรงระหว่างอะตอมหรือ โมเลกุลที่มีผลต่อจุดเดือด

แรงระหว่างอะตอมหรือ โมเลกุลที่มีผลต่อจุดเดือด แผนผังแสดงระดับความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมและโมเลกุล

พันธะไฮโดรเจน

พันธะไฮโดรเจน                พันธะไฮโดรเจนคือ พันธะที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลสองโมเลกุล ซึ่งแต่ละโมเลกุลนั้นประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนสร้างพันธะโคเวเลนต์กับอะตอมของธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี (en) สูงมากๆ เช่น F, O และ N ซึ่งมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีประมาณ 3.98, 3.44 และ 3.04 ตามลำดับ เช่น การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอม ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน

ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry)-สูตรเคมีและสมการเคมี

สูตรเคมีและสมการเคมี จำนวนโมลหาได้จากกฎของเกย์- ลูสแซกและกฎของอาโวกาโดร การหาจำนวนโมลโดยวิธีนี้เป็นการหาจำนวนโมลของสมการเคมี กฎของเกย์- ลูสแซกสรุปว่า “ปริมาตรของก๊าซที่ทำปฏิกิริยากันและที่ได้จากปฏิกิริยาจะเป็นอัตราส่วนลงตัวน้อย ๆ ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน”

คณิตศาสตร์การ หาระยะทางจากดาวเทียมถึงเครื่องรับ GPS ได้อย่างไร

GPS คืออะไร? GPS คือ ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่าย คือ อเมริกา รัสเซีย ยุโรป

เทคนิคการ คณิต 1 วิชาสามัญ

เทคนิคการ คณิต 1 วิชาสามัญ สำหรับคนเรียนออนไลน์

พิชิตคณิต 1 วิชาสามัญ เนื้อหา และ ตะลุยข้อสอบทุกข้อ สำหรับคนเรียนออนไลน์ ทวนเนื้อหา ลุยข้อสอบวิชาสามัญ จบในคอร์สเดียว