คณิตศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม-ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม การแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งโดยลำดับการเกิดของศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์สาขาอื่น ๆ และการแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแก้ปัญหาด้วย ผังงาน และหรือ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับความรู้และทักษะด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ผังงาน และหรือ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหา เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม

ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต-คณิตศาสตร์ ออนไลน์

ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต หรือ ทฤษฎีบทการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว (อังกฤษ: fundamental theorem of arithmetic หรือ unique factorization theorem) ในคณิตศาสตร์และทฤษฎีจำนวน คือประโยคซึ่งกล่าวว่า จำนวนเต็มบวกทุกจำนวนที่มากกว่า 1 สามารถเขียนอยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะได้วิธีเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถเขียน

ความหลากหลายทางชีวภาพ‎ – กำเนิดของชีวิต-ชีววิทยาออนไลน์

สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้มาอย่างไรนั้น ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ท่านใดสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน มีเพียงสมมุติฐานเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ในอดีตหลายท่านได้ตั้งสมมติฐานถึงกำเนิดของสิ่งมีชีวิต

สมการพหุนาม

การแก้สมการพหุนามที่มีตัวแปรเดียว-สมการพหุนามคณิตศาสตร์ออนไลน์

การแก้สมการพหุนามที่มีตัวแปรเดียว สมการพหุนาม (polynomial equation ) ที่มีตัวแปรเดียวหมายถึงสมการที่อยู่ในรูป

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ-นิยามจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และเอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

นิยามจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมหนึ่งมีขนาด 90° (π/2 เรเดียน) ในที่นี้คือ C ส่วนมุม A กับ B นั้นเปลี่ยนแปลงได้ ฟังก์ชันตรีโกณมิติกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านและมุมภายในรูปสาม เหลี่ยมมุมฉากในการนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติสำหรับมุม Aเราจะกำหนดให้มุมใดมุมหนึ่งในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นมุม A เรียกชื่อด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมตามนี้

เครื่องมือวัดทางคณิตศาสตร์

มารู้ไม้โปรแทรกเตอร์ เครื่องมือวัดทางคณิตศาสตร์

ไม้โปรแทรกเตอร์เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดมุมระหว่างเส้นตัดกันสองเส้น วัดมุมเป็นองศาและวงกลมถูกกำหนดว่ามีขนาดเท่ากัน 360 องศา ไม้โปรแทรกเตอร์ที่รู้จักกันเร็วที่สุดได้รับการออกแบบในศตวรรษที่ 17 โดยชาวเรือที่ต้องการวางแผนหลักสูตรบนแผนที่เดินเรือ

การใช้คำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนาม ภาษาอังกฤษ

การใช้คำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนาม ภาษาอังกฤษ

การใช้คำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนาม เช่น ปริมาณ, คุณค่า/ความคิดเห็น, ขนาด, อุณหภูมิ, อายุ, รูปทรง, สี, ต้นกำเนิด/ที่มา/เชื้อชาติ, วัสดุ คำคุณศัพท์ที่อธิบายเกี่ยวกับ ตัวอย่าง ปริมาณ four, ten, a few, several คุณค่า/ความคิดเห็น delicious, charming, beautiful ขนาด tall, tiny, huge อุณหภูมิ hot, cold อายุ old, young, new, 14-year-old รูปทรง square, round สี red, purple, green ต้นกำเนิด/ที่มา/เชื้อชาติ Swedish, Victorian, Chinese วัสดุ glass, silver, wooden ตัวอย่าง They have a lovely old…

คณิตศาสตร์ การคำนวณภาษี ในชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์ การคำนวณภาษี ในชีวิตประจำวัน

ภาษีเป็นภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่งให้ภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐ เพราะรัฐที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนซึ่งต้องนำเงินภาษีดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนในประเทศ เช่น การบริการด้านสาธารณสุข ไฟฟ้า ประปา การเดินทาง เป็นต้น