การใช้ the same, similar, different, like, alike ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

รูปแบบการใช้คือ the same + นาม + as ตัวอย่างนามก็เช่น age (อายุ), colour/color (สี), weight (น้ำหนัก), height(ความสูง), length(ความยาว), size(ขนาด) ฯลฯ  ประมาณนี้ เรามาดูตัวอย่างวิธีการใช้ the same _ as กันเลยค่ะ My dog is brown. Yours is brown, too.

การเคลื่อนที่ ( movement ) การเคลื่อนที่แนวตรง ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ความหมายของการเคลื่อนที่ – การเคลื่อนที่ (Motion) หมายถึง ขบวนการอย่างหนึ่งที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีทิศทางและระยะทาง

การเคลื่อนที่แนวดิ่ง (Motion under gravity) ฟิสิกส์ ม.ปลาย

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การตกอย่างอิสระนี้ วัตถุจะเคลื่อนตัวด้วยความเร่ง ซึ่งเรียกว่า Gravitational acceleration หรือ g ซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 m/s2

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ ในปัจจุบัน และขยะวัสดุสังเคราะห์ที่รีไซเคิลได้

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก        พลาสติกนับวําเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคต้องการความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้ประกอบการจึงให้ความสําคัญในการใช้วัสดุพลาสติกมาเป็นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย มีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก คุณสมบัติของพลาสติกเป็นสารสังเคราะห์จําพวกโพลิเมอร์ประกอบด้วยสารหลายอย่างโดยใช้กรรมวิธีดัดแปลงให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ใช้ เช่น กันการซึมของอากาศ น้ำ หรือไขมัน ทนต่อความร้อนหรือเย็น ทนกรดหรือด่าง โดยทั่วไปพลาสติกมีน้ำหนักเบา ไม่นําความร้อน ไม่นําไฟฟ้า ทําให้มีรูปร่างและขนาดต่างๆ ได้

รวมเทคเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งโลกอนาคต

ความชำนาญของหุ่นยนต์ (Robot dexterity): ในตอนนี้หุ่นยนต์สามารถทำงานที่ซ้ำ ๆ ได้แม่นยำและรวดเร็วมาก (งานประเภทสายพานในโรงงาน) แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง อย่างเช่น หากมีคนไปขยับเขยื้อนสิ่งของที่หุ่นยนต์กำลังจับอยู่เพียงหนึ่งนิ้ว ก็อาจจะทำให้มันไม่สามารถทำงานต่อไปได้

ปรมาจารย์ ด้านงานศิลปะของไทย ที่ล้ำค่า

ขรัวอินโข่ง (หาภาพไม่ได้จริงๆ) จิตรกรผู้นำเอาเทคนิคการวาดภาพแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในงานจิตรกรรมไทยเป็นคนแรกของเมืองไทยก็ว่าได้

สารและการเปลี่ยนแปลง เคมี ม.ปลาย

สารและการเปลี่ยนแปลง สาร และ สมบัติของสาร         สสาร ( Matter ) หมายถึงสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และ สามารถสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ ภายในสสารเป็นเนื้อของสสาร เรียกว่า สาร ( Substance ) สาร ( Substance ) คือ สสารที่ทราบสมบัติ หรือ สสารที่จะศึกษา ดังนั้นจึงเป็นสสารที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีสมบัติของสาร

ปริมาณสัมพันธ์ คลังความรู้ เคมี ม.ปลาย

ปริมาณสารสัมพันธ์  คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลหรือน้ำหนักของธาตุต่าง ๆ ของสารประกอบในปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์มีประโยชน์ในแง่ของการคาดคะเนปริมาณของสารที่ต้องใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ  

Pronoun คำสรรพนาม – พื้นฐานภาษาอังกฤษ

Pronoun อ่านว่า โพร’เนานฺ หมายถึง คำสรรพนาม ก็คือคำที่ใช้แทนคำนาม (Noun) และทำหน้าที่เช่นเดียวกับคำนามในภาษาอังกฤษ

การใช้ Pronoun และ Noun ประธาน กริยา และกรรม, รูปกรรมของบุพบท ( objects of prepositions ) ภาษาอังกฤษ

 คำนาม คือ ชื่อเรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และสิ่งที่เป็นนามธรรม                  เวลาพูดถึงคำนาม ให้เรานึกถึง ตัวเองก่อนอันดับแรกว่า ตัวเราเป็นอะไร ตัวเราเป็นคน แล้วให้สมมติ(หรือไม่สมมติก็ได้) ว่าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดอยู่ สัตว์เลี้ยงนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ แล้วก็มีสิ่งของ มีสถานที่ที่เราชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้นึกถึงทั้งหมดนี้ คือคำนามในภาพรวม ตัวเรา(ซึ่งเป็นคน) เลี้ยงสัตว์ มีสิ่งของ มีสถานที่ และมีความชอบในสิ่งของหรือสถานที่นั้น(นามธรรม) ก็จะสามารถช่วยให้เราเข้าใจคำนามได้ในมุมกว้างๆ