สรุปคณิตศาสตร์ม.ต้น เรื่องสถิติ

สรุปคณิตศาสตร์ม.ต้น เรื่องสถิติ

สรุปคณิตศาสตร์ ม.2 เรื่องสถิติ เรียนอะไรบ้าง สถิติ สถิติ คือข้อความหรือตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูลที่ใช้แสดงข้อเท็จจริงของสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ ข้อมูลที่จะแสดงจะมีความถูกต้องและแม่นยำ จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลจำนวนมากเพื่อหาความสัมพันธ์จากข้อมูลเหล่านั้นได้ สถิติเป็นเรื่องที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากปัจจุบันการใช้ข้อมูลทางสถิติสามารถพยากรณ์เหตุการ หรือความต้องการได้ เช่น ถ้าเราต้องการที่จะขายสินค้า การใช้ความรู้ด้านสถิติ

คณิตศาสตร์พื้นฐานสถิติ(2)

คณิตศาสตร์พื้นฐานสถิติ(2)

คณิตศาสตร์พื้นฐานสถิติ(2) คณิตศาสตร์ ม.2 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตร สสวท. สถิติ(2) 1 แผนภาพจุด 2 แผนภาพต้น-ใบ 3 ฮิสโตแกรม 4 ค่ากลางของข้อมูล

คณิตศาสตร์พื้นฐาน พหุนาม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน พหุนาม

เนื้อหา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 หลักสูตรใหม่ของ สสวท พหุนาม 1 การบวกและการลบเอกนาม 2 การบวกและการลบพหุนาม 3 การคูณพหุนาม 4 การหารพหุนามด้วยเอกนาม

คณิตศาสตร์ สถิติ(3)

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.3สถิติ(3)อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตร สสวท. สถิติ(3) 1 แผนภาพกล่อง 2 การอ่านและการแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

คณิตศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงคณิตศาสตร์ ม.2 จุดประสงค์หัวข้อ นักเรียนสามารถ 1. เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ 2. เขียนทศนิยมซ้ำ ให้อยู่ในรูปเศษส่วน 3. บอกได้ว่าจํานวนที่กําหนดให้เป็นจํานวนตรรกยะหรือไม่ 4. ยกตัวอย่างจํานวนตรรกยะได้ 5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ ม.1 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตร สสวท. คณิตศาสตร์พื้นฐาน เลขยกกำลัง  เลขยกกำลัง 3.1 ความหมายของเลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตร สสวท. คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม 1.1 จำนวนเต็ม 1.2 การบวกจำนวนเต็ม 1.3 การลบจำนวนเต็ม 1.4 การคูณจำนวนเต็ม 1.5 การหารจำนวนเต็ม 1.6 สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม จำนวนเต็ม (Integer) จำนวนเต็ม คือ จำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ในจำนวนนั้น จำนวนเต็มประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , … 2. จำนวนเต็มลบ  ได้แก่    … , -4 , -3 , -2 , -1 3. ศูนย์  ได้แก่   0   จำนวนเต็มบวก หรือ…