วิวัฒนาการของกล้องดูดาวแบบต่างๆ

นับตั้งแต่โบราณกาล ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักเพียงว่า เราสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่บนฟากฟ้าได้ ก็ต้องอาศัยแสง (ในช่วงคลื่นที่เรามองเห็น) เป็นตัวกลางเท่านั้น

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต‎ : ‎ อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera) ชีววิทยา ม.ปลาย

อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera)  สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่มีคุณสมบัติตามทฤษฎีเซลล์ (Cell theory) ของเทโอดอร์ ชวานน์ (Theodor Schwann) กับ มาเทียส ชไลเดน (Matthias Schleiden) ที่ปรากฏบนโลกใบนี้น่าจะ เป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ใน กลุ่มของแบคทีเรีย ซึ่งทิ้งร่องรอยไว้ในรูปของฟอสซิลที่มีอายุราว 3,800 ล้านปีดังเช่นการค้นพบร่องรอยของ Isosphaera โดย Hans Pflug และ H. Jaeschke- Boyer ในปี 1979 จากชั้นหินใน Greenland นอกจากนั้นยังมีการค้นพบร่องรอยของ Eobacterium isolatum (ซึ่งหมายถึง solitary dawn bacterium) ของ E.S. Barghoorn และ J.W. 

อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) : ชีววิทยา ม.ปลาย

อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรฟังไจ ประกอบด้วย รา เห็ด และยีสต์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ 

อัตราการเต้นของหัวใจเท่าไรถึงจะดี และ วิธีการวัดชีพจร

อัตราการเต้นของหัวใจเท่าไรถึงจะดี โดยปกติแล้วในช่วงเวลาพักผ่อน หัวใจของคนเราจะมีอัตราการเต้นอยู่ที่ 72 ครั้งต่อนาที หรือประมาณ 60-80 ครั้งต่อนาที ส่วนในทารกและเด็กเล็กจะมี

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร นักเรียนเคยเห็นฟ้าแลบและฟ้าผ่าหรือไม่ ปรากฏการณ์ฟ้าแลบและฟ้าผ่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านก้อนเมฆและอากาศ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่กระแสไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในธรรมชาติเท่านั้น มนุษย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้

การทํางานของแอร์อินเวอร์เตอร์

 เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 30-40 % จากเครื่องปรับอากาศธรรมดา (Fix spees) ซึ่งหลักการทำงานจะแตกต่างที่ตัวคอมเพรสเซอร์เป็นหลักเนื่องจากเครื่องปรับอากาศธรรมดาจะตัดต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องให้ได้ตามต้องการเนื่องจากความเร็วรอบคงที่แต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ (Inverter) คอมเพรสเซอร์จะลดความเร็วรอบลงเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ได้ตามที่ต้องการจึงทำให้เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์สามารถทำความเย็นได้เร็วมีความเย็นสบายรักษาอุณหภูมิเเม่นยำและเงียบกว่า   

พลังงานลม (Wind Energy)-พลังงานสีเขียว(Green Energy‎)ช่วยโลก

พลังงานสีเขียว Green Energy‎- ลม (Wind) เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 ที่ซึ่งสะอาดและบริสุทธิ์ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลกได้รับความสนใจนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันกังหันลมก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถนำพลังงานลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้า และในการสูบน้ำซึ่งได้ใช้งานกันมาแล้วอย่างแพร่หลายพลังงานลมเกิดจากพลังงานจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโลกทำให้อากาศร้อน และลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากบริเวณอื่นซึ่งเย็นและหนาแน่นมากกว่าจึงเข้ามาแทนที่การเคลื่อนที่ของอากาศเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดลมและมีอิทธิพลต่อ

พลังงานสีเขียว Green Energy‎ ชีวมวล (Biomass)

ชีวมวล (Biomass) ชีวมวล(Biomass) คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและ สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ สารอินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากพืชและสัตว์ต่างๆ เช่น เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การใช้งานชีวมวลเพื่อ

การอนุรักษ์พลังงาน และ แนวทางการอนุรักษ์พลังงานมีอะไรบ้าง

  พลังงาน คือ ความสามารถที่จะทำงานได้โดยอาศัยแรงงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรง และที่มนุษย์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงมาจากพลังงานตามธรรมชาติ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (applied mathematics) คืออะไร

คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ มากมายที่เน้นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีสาขาหนึ่งที่สำคัญอย่างสาขาคณิตศาสตร์ก็ได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ด้วย อาจเป็นเพราะว่าคณิตศาสตร์นับเป็นเครื่องมือหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยและการประยุกต์ใช้ซึ่งทำให้เกิดความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน นอกจากมีสาขาคณิตศาสตร์แล้ว ในบางมหาวิทยาลัยยังสาขาคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่แตกต่างออกไป นั่นก็คือ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (applied mathematics)