การเรียงสับเปลี่ยน และ การจัดหมู่

คณิตศาสตร์เชิงการจัด การเรียงสับเปลี่ยน และ การจัดหมู่ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

คณิตศาสตร์เชิงการจัด (combinatorics) คือสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ ที่ศึกษากลุ่มของวัตถุจำนวนจำกัดที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขบางประการ และมักสนใจเป็นพิเศษที่จะ “นับ” จำนวนวัตถุในกลุ่มนั้น ๆ (ปัญหาการแจกแจง) หรืออาจหาคำตอบว่า วัตถุที่มีคุณสมบัติที่ต้องการนั้นมีอยู่หรือไม่ (ปัญหาสุดขอบ) การศึกษาเกี่ยวกับการนับวัตถุ บางครั้งถูกจัดให้อยู่ในสาขาความน่าจะเป็นแทน

5 เทคนิคนี้ช่วยให้เก่ง Grammar

ไวยากรณ์ ( Grammar ) ภาษาอังกฤษ นั้นมีทั้งกฏเกณฑ์และหลักการใช้งาน กฏทางไวยากรณ์บางครั้งสามารถที่จะมองข้ามได้เล็กน้อย (เช่น การพูด) แต่แน่นอนว่าการใช้กฏเกณฑ์ทางไวยากรณ์ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียในทักษะด้านการเขียนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น หากคุณต้องการมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ไวยากรณ์ (Grammar) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม

เรียนภาษาอังกฤษ การใช้ a an the ใช้ยังไง?

เรียนภาษาอังกฤษ การใช้ a an the ใช้ยังไง?

การใช้ article (คำนำหน้านาม) ทั้งสามตัวนี้มีหลักการจำง่ายๆคือ นามขึ้นต้นด้วยสระให้ใช้ an นามขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ใช้ a ส่วน The น้ำหน้าได้ทั้งสองเลย

การดำเนินการเวกเตอร์

การดำเนินการเวกเตอร์ การดำเนินการพีชคณิต พื้นฐานพีชคณิต (ไม่ใช่การหาอนุพันธ์) การดำเนินการในแคลคูลัสเวกเตอร์จะเรียกว่าพีชคณิตเวกเตอร์ ถูกกำหนดไว้สำหรับปริภูมิเวกเตอร์และได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กันทั่วโลกกับสนามเวกเตอร์และประกอบด้วย

สเกลาร์และเวกเตอร์ (Scalar and Vector)

 สเกลาร์และเวคเตอร์ (Scalar and Vector) ปริมาณทางฟิสิกส์ที่ส าคัญมีอยู่ 2 อย่าง คือ ปริมาณสเกลาร์ และ ปริมาณเวคเตอร์ ปริมาณสเกลาร์(Scalar) คือ ปริมาณที่มีขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น มวล (mass),