เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient)

เป็นเครื่องทดสอบที่วัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์(Coefficient of kinetic friction) ได้อย่างง่ายดาย สามารถคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์ (Coefficient of kinetic friction) และจัดทําเป็นกราฟได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ (ความเร็วของการสุ่มตัวอย่าง : ค่าสูงสุด 50Hz)

แรงเสียดทาน (Friction)-ฟิสิกส์

แรงเสียดทาน (Friction) คือแรงต้านการเคลื่อนที่บนผิวสัมผัสที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุ หรือแรงที่ต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุไปบนพื้นผิวสัมผัส ซึ่งส่งผลให้วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งไปในท้ายที่สุด ดังนั้น แรงเสียดทานจึงมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ และมีขนาดขึ้นอยู่กับ ลักษณะของพื้นผิวสัมผัส และ แรงหรือน้ำหนัก ที่กระทำในลักษณะตั้งฉากต่อพื้นผิวดังกล่าว หากแรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัสมีขนาดมากเท่าใดย่อมส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานมากขึ้นเท่านั้น

บทนิยามของเรื่องอนุกรม-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

อนุกรม บทนิยาม  อนุกรม ถ้า  a1,   a2,   a3,   …,   an   เป็น ลำดับจำกัด ที่มี n พจน์ จะเรียกการเขียนแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับในรูป

เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell)-เคมี ม.ปลาย

  ได้กล่าวถึงปฏิกิริยารีดอกซ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนำแผ่นสังกะสีจุ่มลงในสารละลายของทองแดง หรือตัวรีดิวซ์จุ่มลงในตัวออกซิไดซ์โดยตรงแล้วในบทนำ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดพลังงานในรูปของความร้อน แต่ถ้าแยกตัวรีดิวซ์ออกจากตัวออกซิไดซ์ แล้วเชื่อมต่อวงจรภายนอกและสะพานเกลือ (salt bridge) อิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายโอนผ่านตัวกลางภายนอกจากขั้วไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไปยังขั้วไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน จึงทำให้เกิด

การทำงานของกระสุนยางทำจากอะไร ร้ายแรงแค่ไหน?

กระสุนยาง เป็นกระสุนที่ใช้ปราบจลาจลชนิดหนึ่ง หรือเรียกรวมกันว่ากระสุนตะบอง (baton round) คำว่า “ยาง” อาจทำให้เข้าใจผิดได้ เพราะจริง ๆ มีแกนเป็นโลหะหุ้มด้วยยาง หรือผสมระหว่างโลหะกับยางเป็นเนื้อเดียวกันโดยมีองค์ประกอบส่วนน้อยเป็นยาง มีอานุภาพทำให้ตายน้อยกว่ากระสุนโลหะล้วน แต่ก็ยังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง เช่น ตาบอด ทุพพลภาพถาวร และเสียชีวิตได้

วลีเด็ดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจ้างจากผู้ประกอบการ และการทำงานในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก

มารู้จักพื้นฐาน ทฤษฎีตัวเลขคืออะไร? ในเชิงคณิตศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและลึกซึ้งในบางครั้งนั้น ทฤษฎีจำนวนบางครั้งเรียกว่า เลขคณิตที่สูงขึ้น. นักทฤษฎีจำนวนพิจารณาคุณสมบัติของ จำนวนเต็มตัวเลขธรรมชาติที่คุณรู้ว่า -1, -2, 0, 1, 2 และอื่น ๆ มันเป็นส่วนหนึ่งในเชิงทฤษฎีและการทดลองส่วนหนึ่งในขณะที่นักคณิตศาสตร์พยายามค้นหาการโต้ตอบทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและไม่คาดคิด

ประโยชน์การศึกษาเรื่องจำนวนเชิงซ้อน(Complex number)

จำนวนเชิงซ้อน(Complex number)คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร? จำนวนใดที่ยกกำลังสองแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนลบ ? หากเราเอาคำถามนี้ไปถาม นักคณิตศาสตร์ช่วงก่อนปี ค.ศ. 1700 พวกเขาจะตอบว่าไม่มี เพราะ จำนวนบวกเมื่อยกกำลังสองย่อมได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวก และแน่นอนว่า จำนวนลบเมื่อยกกำลังสองก็ย่อมได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนบวกเช่นกัน