หลักการใช้ Present simple กับ Present continuous

Present Simple Tense Present Simple Tense คือ การพูดถึงเรื่องทั่วไป เรื่องที่ทำซ้ำ ๆ ในปัจจุบัน โครงสร้างประโยคของ Present Simple Tense – S + V.1 ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 (He, She, It, The library, a dog, etc…) กริยาต้องเติม s/es He drives a taxi. She eats pizza. I live in Bangkok. – S + Auxiliary Verb (กริยาช่วย) + V.1 (V.1 ไม่เติม s/es) She can play tennis. We must work hard. หลักการใช้ Present…

ฟิสิกส์ที่กระเทือนชีวิตมนุษย์

1.กฎการตกของวัตถุ (The Law of Falling Bodies) ค้นพบในปี 1604 กาลิเลโอ กาลิเลอิ (Galileo Galilei) นักวิทยาศาสตร์ผู้หาญกล้าล้มแนวคิดของอริสโตเติล (Aristotel) ที่ผู้คนเชื่อถือมากว่า 2,000 ปี ว่าวัตถุที่หนักกว่าจะตกถึงพื้นได้เร็วกว่าวัตถุที่เบากว่า โดยเขาได้ทำการพิสูจน์ว่าวัตถุต่างๆ แม้จะมีน้ำหนักไม่เท่ากันแต่จะตกถึงพื้นพร้อมกัน2.แรงโน้มถ่วงของจักรวาล (Universal Gravitation) ค้นพบในปี 1666ไอแซก นิวตัน (Isaac Newton) ได้สรุปว่าวัตถุทุกอย่างในจักรวาล ตั้งแต่ลูกแอปเปิลถึงดวงดาวจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน

ฟิสิกส์เบื้องต้น

ความอยากรู้อยากเห็นและความช่างสังเกตเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษา ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาด้วยวิธีการต่างๆ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยเฉพาะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ทำได้โดยการสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และความรู้นี้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 1. ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ 2. ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน 3. ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล 4. ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ

เคมีกับสิ่งแวดล้อม

-ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม ทั้งในอากาศ ดิน และน้ำ รวมทั้งการนำความรู้เคมีไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้น (ทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม)

เนื้อหาบทเรียนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา (ม.4,ม.5,ม.6)

บทเรียนชีววิทยา ม.4,ม.5 และ ม.6 จัดทำเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักเรียน และเนื้อหาชีววิทย ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งระดับชั้นม.4,ม.5 และ ม.6 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

1. Help yourself! เชิญตามสบาย 2. Absolutely! อย่างแท้จริง 3. What have you been doing? ช่วงนี้คุณทำอะไรบ้าง 4. Nothing much. ไม่มีอะไรมาก 5. What’s on your mind? คุณคิดอะไรอยู่ 6. I was just thinking. ฉันแค่กำลังคิด 7. I was just daydreaming. ฉันแค่ฝันกลางวัน 8. It’s none of your business. ไม่ใช่เรื่องของคุณ 9. Is that so? อย่างนั้นหรือ 10. How come? ทำไมล่ะ 11. How’s it…