ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฏการเคลื่อนที่ ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 สมดุลกล งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แนวโค้ง

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4

ฟิสิกส์ ม.4 หลักสูตร 2565 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? ฟิสิกส์ ม.4 ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน ฟิสิกส์ ม.5 , ฟิสิกส์ ม.6 โดยน้องๆ ม.4 จะเรียนพื้นฐานของฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง , แรงและการเคลื่อนที่ , การเคลื่อนที่แบบต่างๆ, งานและพลังงาน , โมเมนตัมและการชน , การเคลื่อนที่แบบหมุน , สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น  ซึ่งจะเป็นบทเรียนพื้นฐานสำหรับในการเรียน ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย , คลื่นกล , คลื่นเสียง , แสง

Projectile Motion

ฟิสิกส์ ม.ปลายเรื่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โพรเจกไทล์)

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โพรเจกไทล์) การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนวตั้งฉากกัน และเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เช่น การขี่จักรยานผาดโผน เป็นเส้นทางโค้งจากเนินด้านหนึ่งไปยังเนินอีกด้านหนึ่ง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกขว้างขึ้นไปในอากาศในแนวที่ทำมุม θ ใด ๆ  กับแนวราบด้วยอัตราเร็ว u เราสามารถวิเคราะห์ความเร็วการเคลื่อนที่ของวัตถุออกมาได้ดังภาพ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ฟิสิกส์

ปรากฏการณ์คลื่น-ฟิสิกส์ออนไลน์

ปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่นคลื่นเป็นปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่รูปแบบหนึ่ง คลื่นสามารถจำแนกตามลักษณะต่าง ๆได้ดังนี้1.   จำแนกตามลักษณะการอาศัยตัวกลาง 1.1   คลื่นกล (Mechanical wave)   เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลางซึ่งอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซก็ได้ ตัวอย่างของคลื่นกลได้แก่ คลื่นเสียง คลื่นที่ผิวน้ำ คลื่นในเส้นเชือก เป็นต้น 1.2   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves)   เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดยไม่อาศัยตัวกลาง สามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้ เช่น คลื่นแสง คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ คลื่นไมโครเวฟ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา เป็นต้น 2.   จำแนกตามลักษณะการเคลื่อนที่ 2.1   คลื่นตามขวาง (Transverse wave)   เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ตัวอย่างของคลื่นตามขวางได้แก่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2.2   คลื่นตามยาว (Longitudinal wave)   เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ไปมาในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ตัวอย่างของคลื่นตามยาวได้แก่ คลื่นเสียง 3.   จำแนกตามลักษณะการเกิดคลื่น 3.1   คลื่นดล (Pulse wave)   เป็นคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดถูกรบกวนเพียงครั้งเดียว 3.2   คลื่นต่อเนื่อง (Continuous wave)…

เวกเตอร์ (vector)

เวกเตอร์ (vector)

เวกเตอร์ (vector) ทำไมต้องเรียนเรื่องเวกเตอร์แน่นอนว่าถ้าเรายังเป็นมนุษย์โบราณและยังอาศัยอยู่ในถ้า เราคงไม่มีความจำเป็นต้องเรียนเรื่องเวกเตอร์อย่างแน่นอน เพราะว่าเรื่องนี ้คงไม่จ าเป็ นส าหรับมนุษย์ถ ้า แต่เนื่องจากเรา

คุณสมบัติของแสง

คุณสมบัติของแสง-ฟิสิกส์ออนไลน์

คุณสมบัติของแสง แหล่งกำเนิดแสง        1. ดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด เมื่อปี พ.ศ.2209 เซอร์ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทดลองเกี่ยวกับ เรื่องแสง พบว่าถ้าให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านปริซึม แสงจะเกิดการหักเหออกมาเป็นแสงสีต่างๆ 7 สี เรียกว่า “สเปกตรัม” เริ่มจากแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นไปหาแสงสีที่มีความยาวคลื่นยาวได้ดังนี้ คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง ที่สามารถมองเห็นได้ นอกจากนี้ยังมีรังสีอื่นๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ได้แก่ รังสีเหนือม่วงหรือรังสีอัลตราไวโอเลต เป็นรังสีที่มีความถี่สูงกว่าแสงสีม่วง และรังสีใต้แดงหรือรังสีอินฟาเรด เป็นรังสีที่มีความถี่ต่ำกว่าแสงสีแดง      2. สิ่งมีชีวิต เช่น หิ่งห้อย ปลาบางชนิด      3. เทียนไข คบเพลิง หลอดไฟฟ้า เป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานรูปอื่นมาเป็นพลังงานแสง ปริมาณพลังงานแสงที่ส่องออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงใดๆ ต่อหนึ่งหน่วยเวลาหรืออัตราการให้พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสง มีหน่วยการวัดเป็นลูเมน หลอดไฟฟ้าที่นิยมใช้กันตามบ้านเรือนมี 2 ชนิด…

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ ม.ปลาย

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่ต่อเนื่องกันเป็นช่วงกว้างเราเรียกช่วงความถี่เหล่านี้ว่า “สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” และมีชื่อเรียกช่วงต่าง ๆ ของความถี่ต่างกันตามแหล่งกำเนิดและวิธีการตรวจวัดคลื่น