ระบบสุริยะจักรวาล

ระบบสุริยะจักรวาล ระบบสุริยะ คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ (Planet) เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบ เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย ต่อการดำรงชีวิต

การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร ์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทั้งการคุกคามทางระบบฮาร์ดแวร์ระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูล โดยสาเหตุของภัยคุกคามอาจจะมาจากทางกายภาพ เช่น อัคคีภัย ปัญหาวงจรไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือภัยคุกคามที่เกิดจากคน

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ขณะเดียวกันเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีราคาถูกลง ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานต่าง ๆ จึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้

Air Taxi คืออะไร

เมืองหลวงแล้วการเดินทางด้วยรถยนต์นั้น จะติดมากๆ ตัวอย่าง อย่างกรุงเทพมหานคร ก็มีผู้ใช้รถยนต์ส่วนจัวกันเยอะมากๆทำให้การเดินมางนั้น มีรถติดบนท้องถนนเต็มไป หมด รถติดจะยิ่งถวีวคามรุนแรงไปอีกหายในประเทศนั้นมีการเดินทางด้วยรถสาธารณะที่ไม่ดีพอ คนก็จะยิ่งต้องการใชเรถส่วนตัวมากขึ้น ปัญหารถติดนั้นก็จะไม่หมดไปเสียที

การสื่อสารข้อมูล (data communication)

การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) คือกระบวนการรูปแบบหนึ่งในการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  (Transmission)  หรือ เรียกว่าต้นทางกับปลายทางก็ได้ ผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านการสื่อสารทางช่องทางนั้น ๆ

การออกแบบเทคโนโลยี

กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือสนองความหรือสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการนั้น  ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี

ฟิสิกส์ เรื่องทฤษฎีควอนตัม

ค.ศ. 1900 ปรากฏการณ์ธรรมชาติแทบทุกอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยกลศาสตร์ของนิวตันและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์ (หรือทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า) แต่ยังมีบางปรากฏการณ์ที่ทฤษฎีทั้งสองไม่สามารถอธิบายได้ ปรากฏการณ์นั้นคือการแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์ควอนตัมและสเปกตรัมของอะตอม ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุของการก าเนิดทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่า ทฤษฎีควอนตัม (quantum theory) ซึ่งเสนอโดย แม็กซ์ แพลงค์ เพื่อใช้อธิบายกรณีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุดำ

แว่นตา ชนิดเลนส์ หลักการเลือกใช้ และประโยชน์ ต่อการเลือกใช้เลนส์

เลนส์แว่นตามีเลนส์ 2 ชนิด คือ Ø เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision) เป็นเลนส์ที่ใช้แก้ปัญหาสายตาระยะใดระยะหนึ่ง เช่น สายตาสั้น หรือ สายตายาว

เรียนฟิสิกส์ออนไลน์เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น

ไฟฟ้า เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์และกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับประจุไฟฟ้าเมื่ออยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานรูปอื่น