ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (the Nature of Science)

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ความหมายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายวิทยาศาสตร์ (Science) ว่า “ความรู้ที่ได้

ฟิสิกส์ความแตกต่างระหว่างความร้อนและอุณหภูมิ

ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างความร้อนและอุณหภูมินั้นเล็กน้อย แต่สำคัญความร้อนคือพลังงานโดยรวมของการเคลื่อนที่ของโมเลกุลในขณะที่อุณหภูมิคือพลังงานเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของโมเลกุล ดังนั้นเรามาดูบทความด้านล่างซึ่งเราได้ทำให้ทั้งสองอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Thinking)

หลักการและเหตุผล ปัญหาคือ “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเป็น” การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมอง (การคิด) และพฤติกรรมที่ใช้แก้ปัญหา

พลังงานความร้อนใต้พิภพ (geothermal energy)-ชีววิทยา

พลังงานความร้อนใต้พิภพ คือ พลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก

มารู้จักเกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) นักพฤกษศาสตร์ -ชีววิทยา

เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เป็นบาทหลวงและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของวิชาพันธุศาสตร์สมัยใหม่จากการทดลองผสมพันธ์ุต้นถั่วต่างพันธุ์ที่มีลักษณะ

มารู้จักโปรแกรมฟรียอดนิยม ประจำเครื่อง PC

โปรแกรมคอมฟรี มีติดเครื่องไว้ใช้งานได้สะดวก นอกจากเว็บเบราเซอร์และโปรแกรมเฉพาะทางแล้ว ก็ยังมีโปรแกรมคอมพื้นฐานที่ควรมีติดเครื่องและโหลดมาใช้งานได้ฟรีอีกมากมาย ซึ่งในบทความนี้จะยก 8 โปรแกรมหลักห้ามพลาดน่าโหลดมาติดตั้งเอาไว้ให้ครอบคลุมการใช้งานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราที่สุดรวมทั้งเลือกโหลดได้จาก Ninite ได้ด้วย

ทำความรู้จักโครงการ COVAX ที่ส่งวัคซีนไปยังกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

ทำความรู้จักโครงการ COVAX เสาหลักแห่งการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 อย่างเท่าเทียม ที่มี 172ประเทศเข้าร่วมแล้ว

พื้นฐานฟังก์ชันและฟังก์ชันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การใช้ฟังก์ชันในคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่น คือ สูตรการคำนวณที่ถูกสร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการทำงานประเภทต่างๆทั้งเรื่องการบวกลบคูณหารและการจัดการข้อมูลอื่นๆเช่น การเปรียบเทียบข้อมูล การนับจำนวนข้อมูล การแสดงตัวเลข หรือการปัดเศษ เป็นต้น ซึ่งแต่ละฟังก์ชันจะมีรูปแบบมาตรฐานดังนี้         =ชื่อฟังก์ชัน (อาร์กิวเมนต์1,อาร์กิวเมนต์2, อาร์กิวเมนต์3,……,อาร์กิวเมนต์สุดท้าย) เครื่องหมาย =    เป็นส่วนที่บอกให้ทราบถึงการคำนวณ ไม่ใช่ข้อมูลหรือตัวเลข ชื่อฟังก์ชัน            เป็นชื่อที่ใช้เรียกฟังก์ชัน ที่แสดงลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์    เป็นส่วนที่ฟังก์ชันจะนำไปใช้คำนวณหรือประมวลผล อาร์กิวเมนต์จะอยู่ภายในวงเล็บ และถูกแยกกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น =MAX(F2:F8) เป็น         ฟังก์ชันสำหรับหาค่าสูงสุดของข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ F2 ถึง F8  หรือ=SUM( C2:E2,H2:J2)  เป็นฟังก์ชันสำหรับหาผลรวมของข้อมูลในเซลล์ C2  ถึง E2  และ ข้อมูลในเซลล์  H2 ถึง J2  การใช้งานฟังก์ชั่น     การเรียกใช้งานฟังก์ชันโดยเลือกฟังก์ชันจาก Ribbon ในแท็บ Home…

ประโยชน์ดีๆกระชายดำ

กระชายดำมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้หนาแน่นในแถบมาเลเซีย สุมาตรา เกาะบอร์เนียว อินโดจีน และในประเทศไทย และมีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วไปในเอเชียเขตร้อน ในประเทศจีนตอนใต้ อินเดีย และพม่า สำหรับประเทศไทยนั้นมีการปลูกกระชายดำมากได้แก่จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ น่านเลย ตาก กาญจนบุรี และจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือ

เทคโนโลยีกับการออกแบบ

ความหมายของเทคโนโลยี (Technology) ในชีวิตประจำวัน เราต้องใช้ สิ่งของเครื่องใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของเราอยู่ทุกวัน เช่น ใช้นาฬิกาปลุกเพื่อให้เราตื่น อานน้ำแปรงฟันด้วยอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำ รับประทานอาหารท่่ี่ใส่ในจานหรือชาม เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถยนต์หรือรถจักรยาน เขียนหนังสือด้วยดินสอหรือปากกา สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อกลับถึงบ้าน ก็นอนหลับพักผ่อนดวยเครื่องนอน เช่น หมอน ที่นอน ฯลฯ จากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน จะพบว่าเราต้องอาศัยสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต่างๆมากมายเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาของเรา เพื่อให้การทำงานสะดวก รวดเร็วและสบายขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้