(Data Science) กับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)?

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)  เป็นศาสตร์แขนงที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดข้อมูล, การเตรียมและการวิเคราะห์ข้อมูล และนำสิ่งเหล่านั้นมาศึกษาและค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อข้อมูลและผลลัพท์ที่ได้ไปทำนายอนาคตของสิ่งนั้น ๆ

AI กับมนุษย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

AI กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ AI กับการแพทย์และอุตสาหกรรมยานั้นมีมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาพแบบครบวงจร หรือ Health Technology (Health Tech) นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งด้านการตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์ วินิจฉัยการค้นคว้าวิจัยทางด้านยาและการแพทย์ แนวทางการนำเทคโนโลยี AI, Machine Learning