มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม RoHS

ทำให้ประเทศต่าง ๆ ออกมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำส่วนประกอบหรือวัตถุสำหรับใช้ในอุปกรณ์ให้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันการกระจายหรือปนเปื้อนแก่ผู้ใช้งาน

การฟังเพลงช่วยขจัดความเจ็บปวดได้

หนึ่งการศึกษาใหม่ในวารสาร Frontiers in Neurology พบว่า เสียงเพลงมีแนวโน้มช่วยลดอาการเจ็บปวดและการอักเสบ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว นับเป็นอีกประตูทางการแพทย์ที่เปิดออกสู่วิธีการใหม่สำหรับการรักษาความเจ็บปวดและลดการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์

ทักษะการเรียนรู้ กับ Bluetooth ในศตวรรษที่ 21

สื่อการสอนถือว่ามีส่วนสำคัญและมีอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลาย การนำสื่อการสอนมาใช้ในห้องเรียนได้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพบริบท ของโรงเรียนที่มีความพร้อม การนำเทคโนโลยีของ Bluetooth มาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21