10 อาชีพรายได้ดี ได้เงินเดือนสูงสุดในไทย

 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในแต่ละระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร มีดังนี้

9 ทักษะการคิด (9 Thinking Skills)

9 ทักษะการคิด (9 Thinking Skills)เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลแก้ปัญหาตัดสินใจและสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เรามักจะใช้ทักษะการคิดเมื่อพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์  การจัดระเบียบข้อมูล  การเชื่อมต่อคำถาม  การคิดวางแผนหรือตัดสินใจว่าจะทำอะไร