การวางแผนการศึกษาบุตร

การวางแผนการศึกษาบุตรแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรก – คือช่วงก่อนบุตรเข้าเรียนปริญญาตรี ช่วงนี้เราวางแผนทำอะไรไม่ได้มาก เป็นเพราะว่า ระยะเวลาในการเก็บเงินค่อนข้างสั้น การนำไปลงทุนใดๆ ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้น เราจะวางแผนเก็บเงินปีต่อปี แต่ถ้าหาได้มากกว่านั้น ก็พิจารณาเป็นเงินออมระยะกลาง (ลองกลับไปดูในเรื่องของ เงินออม 3 ระยะ นะครับ) นำไปซื้อหุ้นกู้ หรือพันธบัตร เผื่อไว้อีก 4-5 ปีข้างหน้าได้

คู่มือการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการวางแผนการเรียนในโรงเรียนมีลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ขั้นวางแผนการเรียน  สร้างเป้าหมายหรืออาชีพที่นักเรียนต้องการจะเป็นในอนาคต 2. ลงมือปฏิบัติ  นักเรียนลงมือศึกษาด้วยตนเองตามตารางเวลาที่กำหนด ต้องอ่านและศึกษาด้วยตนเองในแต่ละวิชา 3. ตรวจสอบความรู้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ การวัดความรู้ในชั้นเรียน เป็นการเรียนที่ตอบสนองแนวทางของโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ดูที่ผลการทดสอบ หรือเกรดของนักเรียน 4. การปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียน วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของตนเอง วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรา หรืออยู่รอบๆตัวเรา ที่มา: http://122.155.17.189/~drpong/index.php/2012-12-04-03-11-58/2012-12-04-03-20-17/89-2