เนื้อเยื่อพืช plant tissue

1. เนื้อเยื่อเจริญ (Meristem tissue) เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสอยู่ตลอดเวลา แต่ละเซลล์ในเนื้อเยื่อนี้เรียกว่า เซลล์เริ่มต้น (initial cell) มักพบที่บริเวณปลายยอด และปลายรากของพืช

คณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด

16 คณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทย ที่ดีที่สุด ซึ่งมีสถาบันผลิตแพทย์ 16 แห่งจากทั้งหมด 22 แห่ง โดยไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ทั้ง สรพ. และ สมพ.