ตั้งคำถามที่ใช้สร้างแรงบันดาลใจ..

ตั้งคำถามที่ใช้สร้างแรงบันดาลใจ 1. มีความเชื่ออะไรผิดๆ ที่ฉุดรั้งความเจริญรุ่งของคุณอยู่หรือเปล่า?

การสร้างแรงบัลดาลใจของผู้นำร่วมสมัย

การสร้างแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้นำร่วมสมัยสามารถบริหารงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย เป็นวิธีการที่ผู้นำคาดการณ์เป้าหมายในอนาคตขององค์กรโดยกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จกระตุ้น