ประโยชน์ของข้าวซ้อมมือและสรรพคุณ

ข้าวซ้อมมือก็คือข้าวกล้องนั่นเอง เพียงแต่เป็นข้าวกล้องที่มีการขัดสีมากกว่าข้าวกล้องประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ (ในขณะที่ข้าวกล้องจะขัดสีเพียงครั้งเดียว) การขัดสีก็เพื่อเวลาหุงข้าวออกมาแล้วข้าวจะนุ่มรับประทานได้ง่ายขึ้น และจมูกข้าวก็ยังคงเหลืออยู่ รวมทั้งคุณค่าทางอาหารต่างๆก็ยังอยู่ครบถ้วน แต่จะมีเพียงเส้นใยอาหารและเกลือแร่บางส่วนที่ถูกขัดออกไปพร้อมกับเยื่อหุ้มเมล็ด

การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต :ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แม้ในประเทศเดียวกันแต่อยู่ในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ก็อาจจะเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นสากลซึ่งเรียกว่า ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะมีผู้ตั้งชื่อไว้เพื่อใช้เรียกหรืออ้างถึงมี 2 ชื่อคือ