ปิโตรเลียม แนวคิดแบบชีววิทยา

 ปิโตเลียม (Petroleum) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งพลังงานฟอสซิลที่สำคัญ และเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์และ้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรกล นอกจากนี้ยังสามารถนำมาปรับเปลี่ยนหรือแปรรูปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีและปุ๋ยเคมี เป็นต้น อุตสาหกรรมดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

3.1 ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น

ชีววิทยา พันธุกรรม : โครโมโซมเเละสารพันธุกรรม ม.4

หน่วยที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม‎ 1.1 ความหมายของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม