ความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อความสุขที่ยั่งยืนภูมิคุ้มกันทางใจ

ลูกจะค่อยๆ ซึมซับความรัก ความหวังดี ความห่วงใยซึ่งกันและกันที่คุณพ่อคุณแม่แสดงออกได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ เลยนะคะ เพียงคุณพ่อคุณแม่สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวด้วยวิธีดังต่อไปนี้

การวิจัยและพัฒนา (R&D)เพื่อการพัฒนาประเทศ

 ปัจจัยพื้นฐานประการหนึ่งซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาและการทำนวัตกรรมได้อย่างประสบความสำเร็จคือ การเข้าใจถึงความหมายและความแตกต่างของกิจกรรมทั้ง 2 อย่างนี้ในที่นี้จึงขอยกคำนิยามของการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้ไว้มาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง

เทคโนโลยี e-learning คืออะไร?

 ความหมายของ E-learning ถูก ตีความต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่มีส่วนที่เหมือนกันคือใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนาตลอดเวลา ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สำหรับผู้เขียนให้ความหมายของ E-learning ว่าเป็น “การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผล”