การแสดงข้อเสนอแนะด้วย shouldและ ought to ภาษาอังกฤษ

การใช้ should กับ ought to ต่างกันในบางบริบท และในบางบริบท ทั้ง ought to กับ should สามารถใช้แทนกันได้ ความแตกต่างระหว่าง SHOULD กับ OUGHT TO มีดังนี้

การขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพด้วย would you, could you, will you , can you ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

‘would’ และ ‘could’ เป็น auxiliary verb ที่บางทีก็ทำให้เกิดความสับสน เพราะนอกจากจะเป็น past tense ของ ‘shall’ ‘will’ และ ‘can’ ตามลำดับแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้อีกนั่นเอง