ปลอดภัยไหม น้ำดื่มจากตู้ยอดเหรียญ

ปัจจุบันประชาชนบริโภคน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมากขึ้น ด้วยความที่ราคาถูก หาง่ายและสะดวกสบาย  อีกอย่างเพราะเชื่อว่าน้ำดื่มจากตู้แบบหยอดเหรียญมีคุณภาพเทียบเท่ากันน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ซึ่งไม่เป็นความจริงเท่าไหร่นัก เพราะน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทจะมีการควบคุมคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ทั้งนี้จากการเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง โดยปี 2561 มีผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ร้อยละ 68.59 สูงขึ้นจากปี 2557 ที่มีเพียงร้อยละ 40.9 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าคุณภาพน้ำมีแนวโน้มดีขึ้น

ตัวอักษรกรีก

ตัวอักษรกรีก เกี่ยวข้องในวิชาดาราศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากนำไปใช้ในระบบเบเยอร์ (Bayer System) ซึ่งเป็นระบบการเรียกชื่อดาวฤกษ์โดยใช้อักษรกรีกนำหน้า และต่อด้วยชื่อกลุ่มดาวที่ดาวดวงนั้นอยู่ อักษรกรีกในแต่ละกลุ่มโดยทั่วไปเรียงตามความสว่าง (บางกรณีเรียงตามเกณฑ์อื่น) เช่น ดาวโพรซีออน เป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมาเล็ก จึงมีชื่อในระบบเบเยอร์ว่า α CMi เมื่อเรียกเป็นชื่อไทย ก็จะเรียกอักษรกรีกตามตารางข้างล่างแล้วตามด้วยชื่อกลุ่มดาวตามชื่อกลุ่มดาวไทยที่บัญญัติไว้ ในกรณีดาวโพรซีออนจึงมีชื่อไทยในระบบเบเยอร์ว่า แอลฟาหมาเล็ก