เอเลี่ยน สปีชีส์ (alien species) ผู้รุกรานจากต่างแดน

เอเลียนสปีชีส์ มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า Alien Species หรือในภาษาไทยเรียกว่า สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีการกำเนิดและเติบโต

ความหมายความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ       ความหลากหลายทางชีวภาพ มาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า Biodiversity โดยรากศัพท์แล้วหมายความถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังพบกลุ่มคำในความหมายดังกล่าว  เช่น Biological diversity หรือ Diversity เป็นต้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (biology & naturai resources)

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง