สารอนินทรีย์ : เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งชีวิต

สารอนินทรีย์      สารอนินทรีย์ ที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด   สารบางอย่างมีปริมาณมาก เช่น น้ำบางอย่างมีปริมาณน้อย   แต่ล้วนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเซลล์   นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไป

สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

สารอาหาร คือ สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในอาหารที่เรารับประทานเข้าไป มีมากมายหลายชนิด การจำแนกสารอาหารตามหลักโภชนาการจะพิจารณาจากปริมาณของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารนั้นๆ มากที่สุดเป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมู่ ดังนี้ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ

ประโยชน์ทางโภชนาการของเส้นต่างๆ

1.วุ้นเส้นถั่วเขียว คุณค่าทางโภชนาการ วุ้นเส้นจัดเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต วุ้นเส้นที่ทำจากถั่วเขียว ประกอบด้วย ความชื้น 15.7% ไขมัน