อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต‎ : ‎ อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera) ชีววิทยา ม.ปลาย

อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera)  สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่มีคุณสมบัติตามทฤษฎีเซลล์ (Cell theory) ของเทโอดอร์ ชวานน์ (Theodor Schwann) กับ มาเทียส ชไลเดน (Matthias Schleiden) ที่ปรากฏบนโลกใบนี้น่าจะ เป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ใน กลุ่มของแบคทีเรีย ซึ่งทิ้งร่องรอยไว้ในรูปของฟอสซิลที่มีอายุราว 3,800 ล้านปีดังเช่นการค้นพบร่องรอยของ Isosphaera โดย Hans Pflug และ H. Jaeschke- Boyer ในปี 1979 จากชั้นหินใน Greenland นอกจากนั้นยังมีการค้นพบร่องรอยของ Eobacterium isolatum (ซึ่งหมายถึง solitary dawn bacterium) ของ E.S. Barghoorn และ J.W. 

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต‎ : ‎ อาณาจักรโปรติสตา (Kingdom Protista) ชีววิทยา ม.ปลาย

อาณาจักรโปรติสตา (Kingdom Protista)  การจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 2 อาณาจักร คือ อาณาจักรพืชและอาณาจักรสัตว์นั้นเกิดปัญหาที่สำคัญคือสิ่งมีชีวิต บางชนิดมีลักษณะทั้งพืชและ

อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) : ชีววิทยา ม.ปลาย

อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรฟังไจ ประกอบด้วย รา เห็ด และยีสต์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ