ฟิสิกส์ งาน พลังงาน และ เครื่องกล อย่างง่าย(Simple machine)

งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย ความหมายของงานทางวิทยาศาสตร์ เป็นผลจากการกระทำของแรงต่อวัตถุอย่างต่อเนื่องและทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงกระทำ ดังนั้นการเกิดงานจะต้องมีแรงกระทำและระยะทางการเคลื่อนที่เกี่ยวข้องเสมอ งาน (work)

ฟิสิกส์สมัยใหม่ ( Modern physics)

  ไอน์สไตน์มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งในความสอดคล้องกลมกลืนโดยตัวของมันเองของธรรมชาติ   และความสนใจอย่างจริงจังตลอดช่วงชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการวิทยาศาสตร์ก็คือ  การค้นหารากฐานร่วมของวิชาฟิสิกส์