ประโยชน์ของสถิติ ในชีวิตประจำวัน

สถิติมีประโยชน์ต่อการศึกษาในทุกแขนงวิชาและทุกหน่วยงาน เพราะทุกแขนง วิชาจะมีการศึกษาข้อมูล เพื่อสรุปผลไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจอยู่เสมอ นอกจากนั้นหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนยังใช้สถิติเพื่อ การวางแผนดำเนินงานและตัดสินใจสำหรับปัญหาต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งโดยสรุปสถิติ มีประโยชน์สำหรับงานด้านต่างๆดังนี้

การเขียนเซตเบื้องต้น

การเขียนเซต 1. เขียนแบบแจกแจงสมาชิก (Tabular Form) เป็นการเขียนเซตโดยบรรจุสมาชิกทั้งหมดของเซตลงในวงเล็บปีกกา และระหว่างสมาชิกแต่ละตัวคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)