กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (Newton’s laws of motion)

กฎการเคลื่อนที่นิวตัน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นกฎพื้นฐานของจลนศาสตร์ ซึ่งกล่าวถึง “แรง” (Force) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเคลื่อนที่