การเชื่อมความด้วย and – CONNECTING IDEAS-ภาษาอังกฤษ

การเชื่อมความด้วย and – แบบรวม ได้แก่and และคำที่มีความหมายคล้าย and มาใช้เชื่อมเพื่อให้เป็น Compound Sentence ได้แก่คำต่อไปนี้

Grammar หลักการใช้ Modal Verbs (กริยาช่วย)-ภาษาอังกฤษ

Modal Auxiliaries Modal verbs คือ กริยาช่วย แต่ Modal verbs เป็นกริยาช่วยที่พิเศษนิดนึงตรงที่มันมีความหมายในตัวของมันเอง เพราะโดยปกติแล้วกริยาช่วยจะมีหน้าที่แค่ทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ด้านไวยากรณ์ แต่จะไม่มีความหมาย แต่ Modal verbs จะแตกต่างออกไปคือ จะมีความหมายในตัวของมันเอง กลุ่มของ Modal verbs ที่ควรรู้จักคือ shall, should, will, would, can, could, may, might และ must ก่อนที่จะไปดูความหมายและการใช้ของแต่ละตัว เรามาดูหลักการใช้ที่มีเหมือนกัน คือ