วิชาสิ่งมีชีวิตกับระบวนการดำรงชีวิต-การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของสิ่งมีชีวิต-ชีววิทยา

การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของสิ่งมีชีวิต     โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากมายมหาศาลมาอยู่ร่วมกันเป็นระบบเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยสภาพ

การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของเซลล์ -ชีววิทยา ม.ปลาย

การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของเซลล์ การรักษาดุลยภาพน้ำและแร่ธาตุของเซลล์      ในสภาวะปกติเซลล์จะสัมผัสกับสารต่าง ๆ หลายชนิดทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งได้แก่ สารละลายที่มีองค์ประกอบของแร่ธาตุต่าง ๆ หรือเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงโดยโครงสร้างที่สำคัญของเซลล์ ที่จะเป็นด่านแรกที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และเป็นด่านสำคัญในการรับสารเข้าและขับสารหรือของเสียออกจากเซลล์ คือ เยื่อหุ้มเซลล์

มารู้จักกับระบบน้ำเหลืองและสำคัญต่อร่างกายอย่างไร?

ระบบน้ำเหลือง คืออะไร ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system) คือเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างเนื้อเยื่อ หลอดเลือด และอวัยวะในร่างกาย เพื่อไหลเวียนของของเหลวไร้สี ที่เรียกว่า น้ำเหลือง ให้กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต น้ำเหลืองจะไหลเวียนไปทั่วทั้งร่างกาย คล้ายคลึงกับการไหลเวียนของเลือด