สรุปวิธีการใช้ Who/ Whom/ Whose ประพันธสรรพนาม (Relative pronouns)ภาษาอังกฤษ

Who, Whose และ Whom ประพันธสรรพนาม (Relative pronouns) ที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า เป็นหลักไวยากรณ์เบื้องต้นที่เรียนกันมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ แต่ยังคงสับสนว่าใช้อย่างไรกันแน่

สรุป การใช้ Which ใช้อย่างไร? Question Words – เรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การใช้ Which ใช้อย่างไร? Which  มีความหมายว่า อันไหน คนไหน สิ่งไหน ฯลฯ ใช้ถามได้ทั้งคน สัตว์และสิ่งของต่างๆ เวลาตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้

ภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ การใช้ what kind of … ในภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

ภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ What kind of …? ถามว่า ประเภทไหน ชนิดไหน หรือแบบไหน ได้ โดยมีรูปแบบประโยคดังต่อไปนี้