IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund )

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund : IMF ) เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางของระบบการเงินระหว่างประเทศ เริ่มดำเนินงานเดือนมีนาคม ค.ศ. 1947 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อประเทศต่าง ๆ ในโลกเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ เรามักได้ยินข่าวว่า หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาของประเทศเหล่านั้นคือการกู้เงินจาก IMF ซึ่งประเทศไทยก็เคยเป็นลูกหนี้ IMF ตลอดจนกรณีที่ประเทศกรีซ ผิดนัดชำระหนี้จำนวน 1,500 ล้านยูโร เมื่อปี 2558 ซึ่งเป็นจำนวนหนี้ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ IMF รวมถึงทำให้กรีซเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศแรกที่ผิดนัดชำระหนี้ต่อ IMF

infrared thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ  มีหลักการทำงานอย่างไร?

อุณหภูมิ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทีเดียว ที่จะทำให้การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากหลายโรงงานเลือกที่จะควบคุมอุณหภูมิ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน และแน่นอนว่า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างชนิด ก็ย่อมจำเป็นต้องมี อุณหภูมิ ที่เหมาะสม กับการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

อยู่บ้านหยุดเชื้อประหยัด เงิน ประหยัดเวลา สู้โควิด-19

กรุงเทพฯและปริมณฑลมีประชากรรวมกันมากกว่า 13 ล้านคน มีสถานบันเทิง ท่องเที่ยว ศูนย์การค้า อีกทั้งยังเป็นแหล่งประกอบอาชีพและธุรกิจทุกประเภท มีผู้คนรวมกันตามสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลา จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 ค่อนข้างสูง อยู่บ้านหยุดเชื้อได้ ประหยัด เงิน ประหยัดเวลา สู้โควิด-19

การใช้กล้องจุลทรรศน์

การใช้กล้องจุลทรรศน์ ขั้นที่ 1 วางสไลด์ที่ต้องการส่องบนแท่นวางสไลด์ เปิดไฟกล้องจุลทรรศน์ ควรให้จุดวงกลมของแสงอยู่ตรงกลางใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องการส่องมากที่สุด