การเขียนกราฟเวกเตอร์ใน 2 มิติ

การเขียนกราฟเวกเตอร์ใน 2 มิติ กราฟของเวกเตอร์ 1 กราฟของเวกเตอร์ u = (a, b) = ai + bj ระยะตามแกน Y = b หน่วย ระยะตามแกน X = a หน่วย กราฟแสดงผลบวก u + v ให้ u = ai + bj v = ci + dj u + v = (a + c)i + (b + d)j u – v = (a – c)i +…

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต (Cell of organisms)

1.ความหมายของเซลล์    เซลล์  หมายถึง  หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งยังคงสมบัติของการมีชีวิต กล่าวคือ มีกิจกรรมระดับเซลล์อยู่ (metabolism)

ชั้นบรรยากาศ (Layers of atmosphere) บนโลก

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีชั้นบรรยากาศ(atmosphere)ปกคลุมด้วยความสูงถึง 2,000 กิโลเมตร นับจากพื้นดิน ชั้นของบรรยากาศที่มีอากาศที่มนุษย์หายใจนั้นมีอยู่นับตั้งแต่พื้น