ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System)

เกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการ

มารู้จักประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า

การแบ่งประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดของมอเตอร์  มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกตามการใช้ของกระแสไฟฟ้าได้ 2 ชนิดดังนี้

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 คืออะไร? และกาเตรียมตัวทำข้อสอบ

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 คืออะไร? ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 เป็นการวัดความรู้พื้นฐานของน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อในสายวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงวัดศักยภาพน้องๆว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี