Future Simple Tense -ภาษาอังกฤษ

 Future Simple Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต โดยมีคำหรือวลีบอกเวลาอยู่ด้วย อันเป็นการคาดหมายล่วงหน้า ให้คำมั่นสัญญา หรือแสดงความตั้งใจเอาไว้

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง-คณิตศาสตร์

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวมโดยวิธีหนึ่ง เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการนำมาจัดเป็นหมวดหมู่หรือทำการวิเคราะห์ เรียกว่า ข้อมูลดิบ(Raw Data) หรือคะแนนดิบ (Raw Score) ข้อมูลดิบเหล่านี้ถ้ามีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถเห็นคุณลักษณะของข้อมูลได้ ดังนั้น เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วจึงต้องนำมาทำการจัดเตรียมข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการนำไปวิเคราะห์ตามต้องการ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้วิธีหนึ่ง คือ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต-ความหมายของสถิติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต ความหมายของสถิติ คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึงข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสำมะโนครัว เพื่อจะทราบจำนวนพลเมืองในประเทศทั้งหมด ในสมัยต่อมา คำว่า สถิติ ได้หมายถึง ตัวเลข