How about / What about ใช้ต่างกันอย่างไร ?

เรามาศึกษาความแตกต่างของสองคำนี้กันดีกว่า How about….. ใช้กับการแนะนำ ถามความคิดเห็น หรือ ให้ข้อเสนอแนะบางอย่าง เป็นการชักชวนผู้ฟังไปด้วย ( Suggestion , Advice , Recommendation ) เช่น

โมลและสูตรเคมี เคมี ม.ปลาย ม.4 เทอม 2

มวลอะตอม เนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กมาก มวลของอะตอมก็น้อยมากเช่นกัน การที่จะวัดมวลอะตอมจึงทำได้ยาก ดังนั้นจึงได้มีการนิยามมวลอะตอม (atomic mass) เป็นมวลอะตอมสัมพัทธ์ (relative atomic mass) เปรียบเทียบกับธาตุที่กำหนด โดยเริ่มแรกนั้น ดอลตัน (John Dalton) ได้กำหนดให้