ภาษาอังกฤษ Adverb of Frequency (กริยาวิเศษบอกความถี่)

ภาษาอังกฤษ Adverb of Frequency (กริยาวิเศษบอกความถี่)

ภาษาอังกฤษ Adverb of Frequency (กริยาวิเศษบอกความถี่) Adverbs กริยาวิเศษณ์ คำกริยาวิเศษณ์ทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์ ขยายคำกริยาหรือ

 คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซต (Set)

 คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซต (Set)

เซต เซต  เป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆ และเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดแน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่ม สิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม เช่น เซตสระในภาษาอังกฤษ  หมายถึง  กลุ่มของอังกฤษ  a, e, i, o และ u เซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า 10 หมายถึง  กลุ่มตัวเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,และ9         สิ่งที่ในเชตเรียกว่า  สมาชิก  ( element หรือ members )