การทดสอบว่าประพจน์ 2 ประพจน์ สมมูลกัน

ตรรกศาสตร์ การทดสอบว่าประพจน์ 2 ประพจน์ สมมูลกัน-คลังความรู้ ม.ปลาย

ตรรกศาสตร์ การทดสอบว่าประพจน์ 2 ประพจน์ สมมูลกัน ทำได้ 2 วิธี คือ สร้างตารางแจกแจงค่าความจริง ค่าความจริงต้องตรงกันทุกกรณี