สรุป กฎของนิวตัน (Newton’s laws) ฟิสิกส์ ม.ปลาย

กฎของนิวตัน (Newton’s laws)          เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ถือกำเนิดใน ปี ค.ศ.1642 นิวตันสนใจดาราศาสตร์ และประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflecting telescope) ขึ้นโดยใช้โลหะเงาเว้าในการรวมแสง แทนการใช้เลนส์ เช่นในกล้องโทรทรรศน์ชนิด หักเหแสง (Refracting telescope) นิวตันติดใจในปริศนาที่ว่า แรงอะไรทำให้ผลแอปเปิลตกสู่ พื้นดินและตรึงดวงจันทร์ไว้กับโลก และสิ่งนี้เองที่นำเขาไปสู่การค้นพบกฎที่สำคัญ 3 ข้อ

นิยามเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก-ฟิสิกส์ ม.ปลาย

องค์ประกอบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก เวกเตอร์เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนไม่มีความจำเป็นแตเป็นเครื่องมืออย่างแรกที่ต้องใช้  อย่างไรก็ตามในการศึกษาทางฟิสิกส์เวกเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ  เพื่อช่วยในอำนวยความสะดวกในการคำนวณ

Nano-diamond battery แบตเตอรี่ เปลี่ยนโลก โดยไม่ต้องชาร์จ

แบตเตอรี่เปลี่ยนโลก ใช้งาน 28,000 ปีแบตเตอรี่ เปลี่ยนโลก โดยไม่ต้องชาร์จ Nano-diamond battery ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตจากกากนิวเคลียร์ โดยแก่นของเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเกิดจากความคิดที่ว่า จะนำกากของนิวเคลียร์มารีไซเคิลทำอะไรได้บ้าง นอกจากเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหลายสิบปี ก่อนจะสามารถนำออกมาสูธรรมชาติภายนอกได้ ซึ่งทั่วโลกนั้นมีกากนิวเคลียร์อยู่จากนวน 34 ล้านลูกบาศเมตร

นิยามเวกเตอร์ การบวก และ การลบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ปริมาณทางฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายธรรมชาติมีหลายชนิด แต่ทั้งหมดแบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ 1) ปริมาณที่เป็น เวกเตอร์ (Vector) ซึ่งเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด (Displacement), แรง (Force), ความเร็ว (Velocity) และ ความเร่ง (Acceleration) และ

กฎการอนุรักษ์พลังงาน (law of conservation of energy)-ฟิสิกส์

กฎการอนุรักษ์พลังงาน (law of conservation of energy) กล่าวว่า “พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่และไม่สามารถทำให้สูญหายหรือทำลายได้ แต่จะเกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง” ซึ่งในชีวิตประจำวันเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์มากมาย ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาจากตัวอย่าง ต่อไปนี้

เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient)

เป็นเครื่องทดสอบที่วัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์(Coefficient of kinetic friction) ได้อย่างง่ายดาย สามารถคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์ (Coefficient of kinetic friction) และจัดทําเป็นกราฟได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ (ความเร็วของการสุ่มตัวอย่าง : ค่าสูงสุด 50Hz)

แรงเสียดทาน (Friction)-ฟิสิกส์

แรงเสียดทาน (Friction) คือแรงต้านการเคลื่อนที่บนผิวสัมผัสที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุ หรือแรงที่ต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุไปบนพื้นผิวสัมผัส ซึ่งส่งผลให้วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งไปในท้ายที่สุด ดังนั้น แรงเสียดทานจึงมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ และมีขนาดขึ้นอยู่กับ ลักษณะของพื้นผิวสัมผัส และ แรงหรือน้ำหนัก ที่กระทำในลักษณะตั้งฉากต่อพื้นผิวดังกล่าว หากแรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัสมีขนาดมากเท่าใดย่อมส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานมากขึ้นเท่านั้น

การทำงานของกระสุนยางทำจากอะไร ร้ายแรงแค่ไหน?

กระสุนยาง เป็นกระสุนที่ใช้ปราบจลาจลชนิดหนึ่ง หรือเรียกรวมกันว่ากระสุนตะบอง (baton round) คำว่า “ยาง” อาจทำให้เข้าใจผิดได้ เพราะจริง ๆ มีแกนเป็นโลหะหุ้มด้วยยาง หรือผสมระหว่างโลหะกับยางเป็นเนื้อเดียวกันโดยมีองค์ประกอบส่วนน้อยเป็นยาง มีอานุภาพทำให้ตายน้อยกว่ากระสุนโลหะล้วน แต่ก็ยังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง เช่น ตาบอด ทุพพลภาพถาวร และเสียชีวิตได้

แสงเลเซอร์ LASER คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร-ฟิสิกส์

LASER หรือที่ย่อมาจาก Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation มีความหมายตามตัวอักษรว่า “การเพิ่มปริมาณคลื่นแสงโดยการกระตุ้นให้ปล่อยคลื่นแสงออกมา”

ฟิสิกส์กับการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ

บทสรุปฟิสิกส์กับการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ 1.1การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ       – ในสมัยโบราณ มนุษย์เชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดขึ้นจาก เทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ยังไม่มีความเป็นเหตุเป็นผล