คำศัพท์คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร และการคิดเลข  มาเริ่มกันที่ คำศัพท์การคำนวณ คำศัพท์บนเครื่องคิดเลข และศัพท์ที่เราจะเจอในวิชาคณิตศาสตร์กันก่อนเลย

การตั้งคำถามด้วย who, who(m)และ what -QUESTION WORDS ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

เมื่อต้องถามคำถามอะไรก็ตามที่ไม่ต้องการคำตอบ Yes หรือ No แบบทื่อๆ เราจะเรียกคำถามประเภทนี้ว่า Question  word หรืออีกชื่อในวงการคือ Wh-Questions ซึ่งได้แก่คำถามที่มักจะขึ้นต้นด้วย Wh เช่น What, When, Where , Why, Whose, Which, Whom, Who แต่ว่าจะยกเว้นคำถามที่ขึ้นต้นด้วยพวก How , How much , How many , How long  แต่ก็เป็นคำถามประเภท Question word หรือ Wh-Question

การแสดงข้อเสนอแนะด้วย shouldและ ought to ภาษาอังกฤษ

การใช้ should กับ ought to ต่างกันในบางบริบท และในบางบริบท ทั้ง ought to กับ should สามารถใช้แทนกันได้ ความแตกต่างระหว่าง SHOULD กับ OUGHT TO มีดังนี้

การขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพด้วย would you, could you, will you , can you ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

‘would’ และ ‘could’ เป็น auxiliary verb ที่บางทีก็ทำให้เกิดความสับสน เพราะนอกจากจะเป็น past tense ของ ‘shall’ ‘will’ และ ‘can’ ตามลำดับแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้อีกนั่นเอง

CONNECTING IDEAS การเชื่อมความด้วย because,even though หรือ although – ภาษาอังกฤษ

การเชื่อมความด้วย because Because มีความหมายว่า เพราะ, เพราะว่า เป็นคำเชื่อมที่ใช้แสดงเหตุและผล

Connecting Idea การเชื่อมความด้วย and ,or ,so – ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Connecting Idea‎  ‎- การเชื่อมความด้วย and ,or ,so แบบรวม ได้แก่and และคำที่มีความหมายคล้าย and มาใช้เชื่อมเพื่อให้เป็น Compound Sentence ได้แก่คำต่อไปนี้

Modal Auxiliaries-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Modal Auxiliaries Modal verbs คือ กริยาช่วย แต่ Modal verbs เป็นกริยาช่วยที่พิเศษนิดนึงตรงที่มันมีความหมายในตัวของมันเอง เพราะโดยปกติแล้วกริยาช่วยจะมีหน้าที่แค่ทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ด้านไวยากรณ์ แต่จะไม่มีความหมาย แต่ Modal verbs จะแตกต่างออกไปคือ จะมีความหมายในตัวของมันเอง กลุ่มของ Modal verbs ที่ควรรู้จักคือ shall, should, will, would, can, could, may, might และ must ก่อนที่จะไปดูความหมายและการใช้ของแต่ละตัว เรามาดูหลักการใช้ที่มีเหมือนกัน คือ