ภาษาอังกฤษชั้น ม.6 Conditional clause : Exercise

Exercise A: Write the simple present tense and the future simple of the verb in parentheses in each sentence. Example: If he (come), she (talk) to him. »        If he comes, she will talk to him. If you (not ask) him, he (not come). »        If you don’t ask him, he will not come. Malee…

ภาษาอังกฤษชั้น ม.6 If-Clause หรือ Conditional clause

If-Clause หรือ Conditional clause หรืออาจเรียกว่า If-Sentence หรือ Conditional Sentence หมายถึงประโยคที่แสดงหรือกำหนดเงื่อนไข หรือประโยคที่มีการคาดคะเนว่า ถ้ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น ก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา ในประโยคเงื่อนไข (If-Clause) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (If-Clause) 2.ส่วนที่เป็นหัวข้อหลัก (Main clause) ตัวอย่างประโยค If-Clause Main clause If it  rains, If he is ready, If you drop a glass, I will stay at home. he can leave now. it breaks. ข้อสังเกต ในการเขียนประโยค If-Clause สามารถเขียนได้…

แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนที่ 1 

ส่วนที่ 1   แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ให้วง     ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

ภาษาอังกฤษ การใช้ Object Noun Clauses ในประโยค

การใช้ Object Noun Clauses ในประโยค ความนำ คำในภาษาอังกฤษจะมีหน้าที่ที่ชัดเจนของตัวเองว่ามันทำหน้าที่ใดในประโยค หน้าที่ของคำนี้เรียกว่า Parts of Speech ซึ่งมี 8 ชนิดด้วยกัน ได้แก่