ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ธาตุกัมมันตรังสี (Radioactive Element)

ธาตุกัมมันตรังสี (Radioactive Element) คือธาตุที่มีองค์ประกอบภายในนิวเคลียส (Nucleus) ไม่เสถียร ส่งผลให้เกิดการสลายตัว หรือการปล่อยรังสีของธาตุอยู่ตลอดเวลาธาตุที่มีมวลมากหรือมีเลขอะตอมสูงเกินกว่า 82 เช่น เรเดียม (Radium) ที่มีเลขมวลอยู่ที่ 226 และเลขอะตอม 88 หรือยูเรเนียม (Uranium) มีเลขมวลอยู่ที่ 238 และเลขอะตอม 92

การผลิตปิโตรเลียม

การผลิตปิโตรเลียม สามารถจำแนกได้ตามชนิดของแหล่งปิโตรเลียม ดังนี้ แหล่งก๊าซธรรมชาติ แหล่งน้ำมันดิบ ซึ่งประกอบด้วย แหล่งน้ำมันบนบก แหล่งน้ำมันดิบนอกชายฝั่ง

คณะบัญชี บริหารธุรกิจ ที่น่าเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี  การจัดทำบัญชีการเงิน  การวางระบบบัญชี  การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม  ระบบบัญชีธนาคาร  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง  วิชาชีพการสอบบัญชี  การตรวจสอบและควบคุมภายใน  กฎหมายภาษีและการบัญชีภาษีอากร  การวิเคราะห์รายงานการเงินและการบัญชีบริหาร  การวิจัยทางการบัญชีตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ

เข้าวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมการเกษตรได้ที่ไหน

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร รายละเอียดของคณะ  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มีการเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีการแบ่งสาขาออกไปอย่างหลากหลาย อาทิเช่น เทคโนโลยีการบรรจุ วิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น ผู้ที่สนใจเรียนคณะนี้ ควรเป็นคนที่มีความรู้อย่างดีในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติและภาษา และอีกสิ่งสำคัญคือ เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งเสมอ

อสม.หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีหน้าที่อะไร

อสม.หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คือจิตอาสาที่ยอมเสียสละเวลาช่วยเหลือสังคมและทำงานด้วยใจอย่างแท้จริง ซึ่งในประเทศไทยมีอสม. มาตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 30 ปีแล้วที่เครือข่าย อสม. ยังคงทำหน้าที่เสมือนญาติพี่น้องในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเข้มแข็ง

สารแขวนลอย คอลลอยด์ (colloid) ชนิด และวิธีแยกคอลลอยด์

คอลลอยด์ (colloid) หมายถึง อนุภาคของสารซึ่งมีขนาดเล็กมากแขวนลอยอยู่ในตัวกลาง อนุภาคไม่มีการละลาย และไม่สามารถมองเห็นอนุภาคด้วยตาเปล่า มีขนาดอนุภาคในช่วง 10 -7 ถึง 10-4 เซนติเมตร หรือ 0.001-1.0 ไมโครเมตร สารคอลลอยด์ที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะขุ่นๆ และทำให้เกิดสี

สถานที่หนาวเย็นที่สุดในโลก

สถานที่หนาวเย็นที่สุดในโลกสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลก อุณหภูมิต่ำสุด ดิ่งลงถึง -89.2 องศาเซลเซียสมีแต่เพนกวินหรือแมวน้ำเท่านั้น