ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ฟิสิกส์ ม.5 สมบัติเชิงกลของสาร เรื่อง มอดูลัสของสภาพยืดหยุ่น (Young’s modulus)

สมบัติเชิงกลของสาร เรื่อง มอดูลัสของสภาพยืดหยุ่น(Young’s modulus) สมบัติเชิงกลของสาร(ของแข็ง)

ฟิสิกส์ ม.5 สมบัติเชิงกลของสาร เรื่อง ความเค้น (Stress)

ความเค้น (stress) เป็นสมบัติทางรีโอโลยี (rheological properties) ของวัสดุ ที่แสดงออกเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ

สมบัติเชิงกลของของแข็ง

สมบัติเชิงกลของสารเชิงกลของของแข็ง 1 สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง สภาพยืดหยุ่น (elasticity) คือ สมบัติของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงกระทำและสามารถคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทำ สภาพพลาสติก (plasticity) คือ สมบัติของวัตถุที่มีการเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวร โดยผิววัตถุไม่ฉีกขาดหรือแตกหัก!

ฟิสิกส์ ม.4 แรงเสียดทาน (friction force)

แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน (friction) เป็นแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุหนึ่งพยายามเคลื่อนที่ หรือกำลังเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุ เนื่องจากมีแรงมากระทำ มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 1. เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 2. มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่หรือตรงข้ามทิศทางของแรงที่พยายามทำให้วัตถุเคลื่อนที่ดังรูป

ฟิสิกส์ ม.4 แรง ลักษณะและประเภทของแรง แผนภาพวัตถุอิสระ(Vectors and Free-Body Diagrams)

-เวกเตอร์และแผนภาพวัตถุอิสระ (Vectors and Free-Body Diagrams) เราได้กล่าวไปแล้วว่าปริมาณเวกเตอร์ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทาง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราพูดถึงแรง

ฟิสิกส์ ม.4 ปริมาณทางฟิสิกส์ สเกลาร์ เวกเตอร์

ปริมาณทางฟิสิกส์ สเกลาร์ เวกเตอร์ เวกเตอร์และสเกลาร์ การเคลื่อนที่เป็นสิ่งที่คนเราสนใจมาตั้งแต่สมัยโบราณ นิวตันเป็นคนแรกที่ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างเป็นระบบจนสามารถอธิบาย และทำนายการเคลื่อนที่ของวัตถุทุกอย่างในจักรวาลว่ามันจะเคลื่อนที่ไปอย่าง ไรก่อน ที่จะศึกษากฎของนิวตันเรามาเริ่มศึกษาการเคลื่อนที่อย่างง่ายที่สุดเสียก่อน คือการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ซึ่งต้องเข้าใจปริมาณทางฟิสิกส์ที่ใช้ในเรื่องการเคลื่อนที่นี้ 2 คำคือ

ฟิสิกส์ ม.4 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

  การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย       การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion : SHM) คือ การเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ำทางเดิมโดยผ่านตำแหน่งสมดุล และมีคาบของการเคลื่อนที่คงตัว เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริง การสั่นของสายเครื่องดนตรี การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา เป็นต้น

ฟิสิกส์ ม.4 -การเคลื่อนที่แบบวงกลม2 (Circular Motion) – PHYSICS

การเคลื่อนที่แบบวงกลม      เป็นการเคลื่อนที่โดยมีแรงกระทำเข้าสู่ศูนย์กลางของวง กลม และจะเกิดความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง ความเร็วจะมีค่า ไม่คงที่ เพราะมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ โดยความ เร็ว ณ ตำแหน่งใดจะมีทิศสัมผัสกับวงกลม ณ ตำแหน่งนั้น

ฟิสิกส์ ม.4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Projectile motion)

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์(Motion of a Projectile) คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้งในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีด้วยแรงโน้มถ่วงคงที่ เช่น วัตถุเคลื่อนที่ไปในอากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ทางเดินของวัตถุจะเป็น

ฟิสิกส์ ม.4 งานและพลังงาน (work and energy)

งานและพลังงาน    งาน    หมายถึง แรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแนวแรง ถ้าเราออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่ แสดงว่าไม่เกิดงาน