ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

คณะบัญชี บริหารธุรกิจ ที่น่าเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี  การจัดทำบัญชีการเงิน  การวางระบบบัญชี  การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม  ระบบบัญชีธนาคาร  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง  วิชาชีพการสอบบัญชี  การตรวจสอบและควบคุมภายใน  กฎหมายภาษีและการบัญชีภาษีอากร  การวิเคราะห์รายงานการเงินและการบัญชีบริหาร  การวิจัยทางการบัญชีตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ

เข้าวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมการเกษตรได้ที่ไหน

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร รายละเอียดของคณะ  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มีการเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีการแบ่งสาขาออกไปอย่างหลากหลาย อาทิเช่น เทคโนโลยีการบรรจุ วิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น ผู้ที่สนใจเรียนคณะนี้ ควรเป็นคนที่มีความรู้อย่างดีในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติและภาษา และอีกสิ่งสำคัญคือ เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งเสมอ

อสม.หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีหน้าที่อะไร

อสม.หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คือจิตอาสาที่ยอมเสียสละเวลาช่วยเหลือสังคมและทำงานด้วยใจอย่างแท้จริง ซึ่งในประเทศไทยมีอสม. มาตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 30 ปีแล้วที่เครือข่าย อสม. ยังคงทำหน้าที่เสมือนญาติพี่น้องในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเข้มแข็ง

สารแขวนลอย คอลลอยด์ (colloid) ชนิด และวิธีแยกคอลลอยด์

คอลลอยด์ (colloid) หมายถึง อนุภาคของสารซึ่งมีขนาดเล็กมากแขวนลอยอยู่ในตัวกลาง อนุภาคไม่มีการละลาย และไม่สามารถมองเห็นอนุภาคด้วยตาเปล่า มีขนาดอนุภาคในช่วง 10 -7 ถึง 10-4 เซนติเมตร หรือ 0.001-1.0 ไมโครเมตร สารคอลลอยด์ที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะขุ่นๆ และทำให้เกิดสี

สถานที่หนาวเย็นที่สุดในโลก

สถานที่หนาวเย็นที่สุดในโลกสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลก อุณหภูมิต่ำสุด ดิ่งลงถึง -89.2 องศาเซลเซียสมีแต่เพนกวินหรือแมวน้ำเท่านั้น

พีระมิด (Pyramid)

 พีระมิด (Pyramid)  พีระมิดตรง และพีระมิดเอียง คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้นนิยมเรียกชื่อของพีระมิดตามลักษณะของฐาน