ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

การวัด (Measurement) ทาง ฟิสิกส์

ในทางวิทยาศาสตร์ การวัด คือกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งขนาดของปริมาณอันหนึ่ง เช่นความยาวหรือมวล และเกี่ยวข้องกับหน่วยวัด เช่นเมตรหรือกิโลกรัม คำนี้ยังอาจหมายถึงผลลัพธ์ที่ได้หลังจากกระบวนการดังกล่าว ผลของการ

การทำงานของสมอง

การทำงานของสมอง การทำงาน 1. ประสาทรับความรู้สึก ประสาทรับความรู้สึกมีหลายแบบ ได้แก่ ความรู้สึกสัมผัสเบา ๆ ความรู้สึกสัมผัสอย่างรุนแรง ความรู้สึกอุณหภูมิร้อนเย็น หรือความรู้สึก เจ็บปวด เช่น ถูกเข็มฉีดยา ถูกมีด

แนะนำสาขากราฟฟิกดีไซน์ เรียนอะไรบ้าง

สาขานี้เป็นสาขาที่หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและเต็มไปด้วยความหลากหลาย สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำงานในอุตสาหกรรมแห่งการสร้างสรรค์และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมความแปลกใหม่ และเหมาะกับผู้ที่ต้องการความรู้ที่กว้างขวางในสาขาศิลปะ,สื่อและการออกแบบ  โดยความต้องการในสาขานี้กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด และกำลังจะมาบรรจบกันทั้งในระดับสากล, ระดับประเทศ และระดับอุตสาหกรรมหลักอย่างรวดเร็ว

ชีววิทยา (Biology) คือ อะไร ?

ชีววิทยา (Biology) คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆอย่างมีเหตุและผล ซึ่งศึกษาทั้งใน

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society)

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society) คือ กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุน ส่งเสริมให้บุคคล และสมาชิกในชุมชน สังคม ให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านทางสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศแหล่งการเรียนรู้

United Nations หรือ UN คืออะไร? สงสัยต้องอ่าน

สหประชาชาติ หรือ องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศ บรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางสำหรับการประสานงานของการกระทำของชาติต่างๆ มันเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่

เคมีไม่ยาก เคล็ดลับเรียนเคมี

เคมี (chemistry) เคล็ดลับเรียนเคมี เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องของสสาร โดยไม่เพียงแต่ศึกษาเฉพาะในเรื่องของปฏิกิริยาเคมี แต่ยังรวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง

GAT/PAT คืออะไร และมีสอบอะไรบ้าง

GAT/PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง  GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ